Povodí Moravy vypsalo zakázku na studii vodního díla Skalička

blank

Povodí Moravy vypsalo veřejnou zakázku VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II. Odhadovaná cena činí 16 milionů. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí je 4. června 2019.

Nádrže dokážou díky vymezeným retenčním prostorům transformovat povodně a zabezpečovat odběry při období sucha. Česká republika se z pohledu odtokových poměrů nazývá střechou Evropy a je závislá na srážkách. Jelikož do Česka nepřitékají žádné významné vodní toky, musí se hospodařit s omezenými zdroji. V souvislosti s opatřeními k zmírnění následků povodní na Bečvě zařadila vláda jako prioritu výstavbu nádrže Skalička a kvůli boji se suchem přípravu výstavby nádrže Vlachovice.

Vodní dílo Skalička má být hlavní ochranou proti velké vodě v Pobečví. Umožnila by také nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí a odběrů níže po toku. Sloužit bude také pro výrobu elektrické energie a rekreaci.  Vláda již definitivně schválila výkup všech nemovitostí pod plánovaným vodním dílem za 1,24 miliardy korun. Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2024.

S Vlachovicemi se počítá jako s významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou na Zlínsku a sekundárně by přehrada umožnila zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel ležících v okolí. Díky tomu, že nebude zasahovat do chráněné krajinné oblasti, zrychlí se její příprava. Na projektu se bude výraznou měrou podílet Zlínský kraj, který pomůže starostům dotčených obcí například s dotacemi.

Scroll to Top