Lesy ČR obnovily koryto podhorského potoka Zelenka

Potok se v Orlickém Záhoří v Královéhradeckém kraji vlévá do Divoké Orlice. Akce si vyžádala necelých 5 milionů korun. Investice proběhla jako součást programu Vracíme vodu lesu, jehož cílem je zadržet vodu v lese i v krajině. Na stavbu podnik čerpal dotaci 4,7 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. V současnosti Lesy ČR budují 73 nových nádrží a dalších téměř 300 obnovují.

„Nyní jsme kanalizovaný tok s erozí zahloubeným dnem změnili v přírodě blízký balvanitý horský potok s meandry, rozšířeným profilem a pozvolnými břehy. Voda tak zůstává v krajině. Vytvořili jsme také 64 migračně prostupných balvanitých skluzů s tůněmi, 30 rybích úkrytů a sedm bočních tůní. V nich může rybí obsádka a ostatní organizmy migrovat nebo se rozmnožovat. Podpořili jsme tak mokřadní biotopy,“ vysvětlil vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR Tomáš Sajdl. Na projektu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa CHKO Orlické hory.

V roce 2018 Lesy ČR úspěšně realizovaly několik významných projektů. „Jedná se například o řeku Hučivou Desnou na Šumpersku. Zde jsme opravili koryto. Akce byla klasifikována jako veřejný zájem, financována z dotací a cena činila 6,6 milionu korun,“ řekla pro vodarenstvi.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Od roku 2016 se rovněž podnik zapojuje do dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

„Dále provádíme revitalizace toků, čímž se zvyšuje retenční schopnost krajiny – zadržování vody. V roce 2018 probíhaly stavební práce na deseti takových projektech a projekčně se zpracovávalo šestnáct dalších,“ pokračovala mluvčí, která konstatovala, že se podnik opětovně setkává s problémy spojenými s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

Scroll to Top