Inflace nejvyšší od října 2012, vodné a stočné zdražilo o 2,6 procenta

Spotřebitelské ceny se za uplynulý rok zvýšily o tři procenta. Na růst inflace mělo největší vliv dražší bydlení a energie. Společně se na něm podílely z poloviny. Vyplývá to z dat zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Šlo o nejrychlejší růst cen za uplynulých šest a půl roku. Například elektřina meziročně podražila téměř o 12 procent, teplo o 4,5 procenta, ceny nájemného z bytu se zvedly o 3,6 procenta a vodné a stočné shodně o 2,6 procenta. Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou číslo 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné a stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

K dalším faktorům ovlivňujícím výši plateb za vodné a stočné patří výrazné meziroční skokové navýšení cen energií, dále růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce infrastruktury. Vodárenské společnosti také musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

„Aktuální výše inflace je sice zajímavé číslo, nicméně je to z pohledu měnové politiky jen minulost. ČNB by se měla zaměřovat na budoucí inflaci, kterou může ovlivnit, nikoliv na aktuální dění. Navíc vnější rizika a nejistoty přetrvávají, ekonomika slábne, tak proč pospíchat se sazbami,“ řekl Petr Dufek z ČSOB.

Scroll to Top