V Hustopečích zmodernizují čistírnu odpadních vod

Vodovody a kanalizace Břeclav vypracovaly studii, která ukázala, že čistírna sice vykazuje nadstandardní výsledky, ale do několika let dosáhne hranice kapacity. Už letos proto dojde k rekonstrukci a maximálnímu navýšení kapacity.

„S výhledem na budoucnost jsme vedli jednání o zvýšení kapacity. Nakonec jsme zvolili možnost, že rozšíříme čistírnu odpadních vod přes potok Štinkovka na druhou stranu směrem k dráze. Proto jsme začali jednat o směně pozemku s Lesy České republiky. Nejdříve musíme získat vhodný lesní pozemek,“ řekla dříve starostka Hustopečí Hana Potměšilová.

Vodovody a kanalizace Břeclav jsou rozděleny do tří provozních středisek vodovodů a jednoho provozního střediska kanalizací a čistíren odpadních vod. Jedná se o střediska vodovodů Hustopeče, Mikulov a Břeclav a středisko kanalizací a ČOV Břeclav. Většina pitné vody je vyráběna na úpravnách vody. Ostatní voda je odebírána přímo z vodních zdrojů a po hygienickém zabezpečení je dodávána do vodovodní sítě. Společnost provozuje 972 kilometrů vodovodní sítě, 11 využívaných vodních zdrojů včetně čerpacích stanic a 3 úpravny vody. Dále 233 kilometrů stokové sítě a 17 čistíren odpadních vod.

Scroll to Top