Vodní dílo Šance 50 let v provozu

1. 4. 1969 byl zahájen odběr do úpravny vody ve Frýdlantu Nové Vsi z nádrže Šance na řece Ostravici. Dnes zásobuje s vodárenskými nádržemi Kružberk a Slezská Harta na řece Moravici a Morávka na řece Morávce významnou část regionu. Šance také slouží k povodňové ochraně měst podél řeky Ostravice na délce 45 kilometrů. Cílem výstavby vodního díla v letech 1964 až 1969 byla potřeba pokrýt narůstající nároky na pitnou vodu na rozvíjejícím se Ostravsku.

„Toto významné vodní dílo je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vodní díla mezi sebou spolupracují a plní funkce zásobení pitnou i provozní vodou, zabezpečují zůstatkové průtoky v tocích v době sucha a povodňovou ochranu. Dále ovlivňují jakost vody v tocích pod nimi a v neposlední řadě vyrábějí elektrickou energii. Některé nádrže slouží i k rekreaci,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle ředitele závodu Frýdek-Místek Dalibora Kratochvíla se během doby provozu vystřídali na nádrži jako hrázní jen čtyři lidé. „Pracovat jako hrázný na vodním díle je celoživotní poslání,“ konstatoval Kratochvíl.

Modernizace za půl miliardy

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Akce skončila na podzim loňského roku. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak OHL ŽS.

Modernizace Šance byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III a z vlastních prostředků Povodí Odry. „Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila její stabilita a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřicí zařízení sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení,“ uvedl Jiří Pagáč.

Během rekonstrukce byla bezpečnost zajištěna zejména snížením objemu vody na polovinu. Podle vodohospodářů se tak vytvořil prostor pro zachycení povodní. Také byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

Scroll to Top