Strateggo: Zájem českých obcí o moderní kanalizace je velký

Agentura Strateggo provedla průzkum mezi starosty českých obcí o rozvoji odpadní infrastruktury s ohledem na klimatické změny. Šetření proběhlo na vzorku více než 100 obcí s počtem obyvatel větším než 8 000. Partnery bylo Ministerstvo zemědělství České republiky, Vysoké učení technické v Brně a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Sponzorem průzkumu byla společnost Wavin Ekoplastik.

Průzkum podle zadavatele ukázal, že 75 % obcí si uvědomuje problém měnícího se klima, kdy přichází o zásoby vody pro suchá období. Ministerstvo zemědělství v roce 2018 vypsalo dotaci 800 milionů na výstavbu vodovodů a kanalizací a dotaci 400 milionů určenou na rekonstrukci, odbahnění a obnovu obecních rybníků.

„Zájem o podporu rozšiřování infrastruktury vodovodů a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní pitné vody, je enormní. Od roku 2017 bylo prostřednictvím dotačního programu ministerstva zemědělství investováno na tato opatření 2,3 miliardy, připraveny jsou další projekty za 0,5 miliardy a v rámci poslední výzvy evidujeme žádosti s celkovými náklady převyšujícími částku 3,1 miliardy. Ministerstvo zemědělství se bude snažit posílit rozpočet určený pro vodní hospodářství například možným úvěrem od Evropské investiční banky,“ sdělil k průzkumu ředitel Odboru vodovodů a kanalizací z Ministerstva zemědělství ČR Jiří Duda.

O moderních řešeních pro města v podobě smart city prvků hovořil David Penc ze společnosti Wavin: „Naše společnost poskytuje moderní řešení pro odpadní infrastrukturu ve většině evropských zemí. Problém nedostatku kvalifikované pracovní síly zvyšuje tlak na využití robotických prvků, senzorického měření a vyšší automatizace. V příštích letech očekáváme další zintenzivnění tohoto trendu.“

Města s podobným přístupem lze najít i v České republice, což potvrdil například starosta Humpolce Karel Kratochvíl: „Nejen pro město Humpolec, ale i obce s rozšířenou působností připravujeme územní studii krajiny, jejíž součástí jsou architektonické úpravy, které zadržují vodu v krajině. Když rekonstruujeme staré nebo budujeme nové ulice především v okrajových částech města a tam, kde to vyžaduje nutnost realizovat protipovodňová opatření, budujeme pro zadržení dešťových vod suché poldry, popřípadě oddělenou kanalizaci. Samozřejmostí je podmínit výstavbu nových objektů budováním vsakovacích zařízení. Humpolec má devět místních částí, v nichž v budoucnu zvažujeme výstavbu moderních zařízení, jež by využívaly čištění odpadních vod na základě biotechnologií. Mimo to dlouhodobě investujeme do separovaného odpadu a bioodpadu. Máme vybudovanou moderní kompostárnu, kompost z ní dále využíváme v krajině.”

Scroll to Top