Mimořádné manipulace na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná

Vodohospodáři zdůrazňují, že v souvislosti se zahájením opravy přivaděče z Vyšních Lhot do Žermanic, kterým nebude možné po celou dobu opravy dubna až do prosince převádět vodu z povodí Morávky a tím nadlepšovat přítoky do nádrže Žermanice, byla schválena mimořádná manipulace na soustavě nádrží Morávka, Žermanice a Olešná. V praxi to znamená dočasné zvýšení úrovně maximálních zásobních hladin na uvedených nádržích tak, aby v případě sucha nebyli omezování významní odběratelé vody z těchto nádrží.

„Již nyní bude zvyšována hladina na nádržích Morávka, a to o dva metry, a Olešná o 0,3 metru. Následně bude voda z Morávky před uzavřením přivaděče převedena do nádrže Žermanice, aby bylo dosaženo cílové úrovně 0,5 m nad její maximální zásobní hladinou.

Zvýšené množství vody v Morávce mohou v případě potřeby vodohospodáři využít pro převod vody do Žermanic také po ukončení opravy přivaděče ke konci roku 2019,“ vysvětlila mluvčí podniku Šárka Vlčková. Manipulace u všech třech nádržích byla schválena odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Oprava přivaděče začne úpravou terénu

Podnik letos provede 1. etapu opravy přivaděče Vyšní Lhoty – Žermanice. Před začátkem samotných stavebních prací, které by měly být zahájeny v dubnu 2019, bude během letošního února a března připraven okolní terén, což spočívá především v kácení dřevin. To je nezbytně nutné k provedení udržovacích prací na stávajícím vodním díle. V souvislosti s přípravou terénu se podle Vlčkové jedná zejména o plochy vodní a ostatní plochy v místech křížení přivaděče s komunikacemi a mostními objekty a plochy určené pro zařízení staveniště.

„Samotný přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí Lučiny, která je přítokem do nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršuje. V rámci strategie státního podniku Povodí Odry a plánu dlouhodobých oprav bylo rozhodnuto o přípravě akce směřující k nápravě již nevyhovujícího stavu,“ doplnila Vlčková.

Foto: přehrada Žermanice 

Scroll to Top