SOVAK ČR považuje dělení odlehčovacích komor na stokové síti a čistírnách za ...

Na konci ledna proběhla v Praze tisková konference SOVAK ČR. Jednotlivým tématům a probíraným bodům se věnuje také vodarenstvi.cz. Pozornost byla během konference upřena i na dělení odlehčovacích komor na stokové síti a čistírnách.

„Řada čistíren odpadních vod čistí srážkové vody alespoň na mechanickém stupni, a následně jsou tak do recipientu vypouštěny v daleko vyšší kvalitě, než by k tomu docházelo při odlehčení ve stokové síti. Vyvolané investiční náklady na zajištění požadavku na měření objemu a složení odlehčovaných vod v konečném důsledku do budoucna zaplatí koncoví zákazníci v platbách za stočné,“ uvedl ředitel sdružení Oldřich Vlasák.

Problematiku vlivu odlehčovaných vod na vodní toky považuje sdružení za významnou. „I z tohoto důvodu jsme jako oborové sdružení podpořili vznik technické normy ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, která řeší problematiku odlehčování vod v jednotné kanalizaci komplexně a pro řadu našich členů by naplnění požadavků stanovených normou znamenalo velkou finanční, technickou i provozní výzvu. Právě její přijetí MŽP dlouhodobě blokuje. Jsme ale přesvědčeni, že tudy by se obor vodovodů a kanalizací měl vydat. Je lépe investovat prostředky tam, kde se to ukáže jako potřebné, ne plošně investovat do zajištění provozních dat podle požadavků ministerstva, které kromě administrativního vykázání nepřinese žádné zlepšení stavu životního prostředí,“ vysvětlil předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý.

Scroll to Top