OVAK se zaměřují na trvalé snižování ztrát vody v trubní síti

Jako velmi úspěšný hodnotí rok 2018 zástupci Ostravských vodáren a kanalizací. Podle Radky Vankové z oddělení vztahů s veřejností se dařilo nejen v hlavní činnosti, ale také přidružených činnostech, jako je výstavba řadů a přípojek nebo opravy majetku cizích subjektů. Společnost navíc dosáhla v oblasti snižování ztrát vody historicky nejlepšího výsledku.

„Jsme lídři v zavádění inovativních technologií,“ říká pro vodarenstvi.cz Radka Vanková, podle které se vodárny letos budou soustředit na implementaci Provozního informačního systému. Nechybí ani komentář k problematice sucha, optimalizaci legislativního prostředí nebo chystaným investicím.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Rok 2018 byl z pohledu společnosti velmi úspěšný. Díky ekonomické konjunktuře se dařilo nejen v hlavní činnosti, kterou je dodávka kvalitní pitné vody, odkanalizování vod splaškových a jejich čištění, ale také přidruženým činnostem, jako je výstavba řadů a přípojek, opravy majetku cizích subjektů, vývoz jímek a septiků nebo kamerové prohlídky kanalizace. Posunout se podařilo některé strategické projekty, zejména je třeba zmínit podpis smlouvy na pokrytí všech odběrných míst v Ostravě dálkovými odečty, Smart meteringem, do konce roku 2024. Pro rok 2019 se společnost soustředí zejména na implementaci Provozního informačního systému (PRIS), který díky online informacím z terénu umožní efektivnější operativní plánování a využívání provozních prostředků.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti? 

Naše společnost se zaměřuje zejména na trvalé snižování ztrát vody v trubní síti. V roce 2018 jsme v tomto ohledu dosáhli historicky nejlepšího výsledku společnosti, a to ve výši 11,47 % ztrát z celkového objemu vody. Vedle toho jsme lídři v zavádění inovativních technologií, jako je smart metering, který umožňuje sledování spotřeb v reálném čase, a zejména rychlou detekci případných úniků vody. Reálné dopady sucha pociťujeme u některých malých zdrojů vody, kde ve srovnání s dlouhodobým trendem například z důvodu zaklesnutých hladin podzemních vod vyrábíme pitnou vodu v nižších objemech, než tomu bylo v minulosti. Pro zvýšení vydatnosti podzemních zdrojů vody jsme v roce 2018 opět použili inovativní technologii Hydropuls, která je založená na mechanickém čištění vrtů.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

Velkými tématy jsou zpoplatnění odlehčovaných odpadních vod, odstraňování volných výustí kanalizací do vodních toků nebo budoucí řešení zpracování čistírenských kalů. Rádi bychom, aby se v těchto oblastech co nejvíce vyjasnilo legislativní prostředí. Jsme optimisté a věříme, že se v oblasti volných výustí podaří realizovat plánované stavby tak, aby tato problematika byla v Ostravě vyřešena do konce roku 2025. V oblasti vody pitné bude v krátkodobém horizontu rozhodně nutné zahájit rekonstrukci Úpravny vody v Ostravě – Nové Vsi včetně zprovoznění nové technologie filtrace na aktivním uhlí.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

Pro rok 2019 plánujeme investice za téměř 38 milionů korun. Nejvýznamnější investicí je další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů smart Metering za 10 milionů. Kromě toho společnost investuje do nového Provozního informačního systému (PRIS) více než 5 milionů. Tato investice nám umožní již zmíněné zefektivnění využívání našich kapacit v terénu. V případě obnovy vodohospodářského zařízení odvádíme vlastníku infrastruktury každoročně nájemné téměř 300 milionů, které je následně vkládáno do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací. Z vlastních provozních prostředků plánujeme do obnovy infrastruktury vložit dalších 68 milionů.

Scroll to Top