SOVAK ČR: Dochází k historické změně v odvodňování urbanizovaného území

Na konci ledna proběhla tisková konference SOVAK ČR. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na jednotlivé tematické body akce.

Podle sdružení se na území dnešní České republiky počátky odvodnění urbanizovaného území, tak jak je známe ze současnosti, datují do poloviny 19. století. Více než 150 let koncepce odvodnění měst a obcí spočívá v budování systémů jednotných kanalizací, které slouží k odvádění srážkových a odpadních vod do čistíren odpadních vod (ČOV) a dále do vodotečí. Teprve ve druhé polovině minulého století se podle sdružení začaly budovat i oddílné kanalizační systémy odvádějící srážkové a odpadní vody z urbanizovaného území separátně. Vzhledem k historickému vývoji systémy jednotné kanalizace převažují i v současné době.

Přestože systémy jednotných kanalizací jsou budovány s hydraulickou kapacitou schopnou odvádět i srážkové vody, není možné odvádět a čistit veškeré srážkové vody. Proto jsou jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod vybaveny odlehčovacími komorami, které zajišťují ochranu těchto objektů před poškozením a vyřazením z činnosti v důsledku hydraulického přetížení.

„Hlavním důvodem této úpravy byla skutečnost, že návrh odlehčovacích objektů zajišťuje minimální látkové znečištění odlehčovaných vod, zaručené zejména dostatečným poměrem ředění. Převod těchto naředěných vod do městských čistíren odpadních vod postrádá smysl, protože návrh a technologie čistíren nejsou primárně určeny pro nárazové čištění velkých objemů nízko znečištěných vod. Proto také nemá smysl takové vody do provozů přivádět a je možné je odlehčovat před čištěním přímo do vodního útvaru. V odlehčované vodě tvoří vody z kanalizace jen malou část z odlehčovaných vod a ve srážkami naředěném stavu nepředstavují významné ohrožení vodních útvarů,“ stojí v tiskové zprávě sdružení.

V této souvislosti SOVAK ČR upozorňuje na významný pokles spotřeby pitné vody v České republice za posledních 25 let, a tím i produkci odpadních vod. Rovněž zdůrazňuje vysoký objem srážkových vod natékajících do jednotných kanalizací a odváděných do čistírenských provozů. „Sucho z posledních let nám připomnělo, jak nevhodně hospodaříme se srážkovými vodami,“ říká ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák a dodává: „Namísto toho, abychom spadlé srážky v co nejvyšší míře zadrželi v krajině, děláme vše pro to, abychom je co nejrychleji odvedli přes jednotné kanalizace a čistírny do vodotečí a mimo naše území.“

Na nevhodně nastavený systém poukazuje i předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý: „Zákon o vodovodech a kanalizacích stanovuje možnost vybírat za srážkové vody nateklé do jednotné kanalizace stočné. Zároveň ale stanovuje velké množství výjimek, na které se tato povinnost nevztahuje, mezi nimi například plochy silnic, dálnic, či nemovitostí určených k trvalému bydlení.“

Díky existenci celé řady výjimek pak vybrané subjekty nemají jakýkoliv důvod řešit spadlé srážky na svých pozemcích, což například potvrzuje i nezájem obcí o dotační titul SFŽP Dešťovka pro obce. „Kdykoliv otevřeme otázku výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace, ihned je nám oponováno, že chceme zpoplatnit déšť. Je ale konečně potřeba vzít na vědomí, že odvádění a čištění srážkových vod s sebou nese nezanedbatelné náklady, vede k dlouhodobému odvodňování našeho území a ve výjimečných případech přináší i problémy při jejich odlehčování do vodotečí. V dlouhodobém časovém horizontu bychom naopak rádi dosáhli stavu, aby do jednotných kanalizačních soustav bylo odváděno jen naprosté minimum srážek spadlých na území ČR,“ doplnil Miloslav Vostrý.

Scroll to Top