Povodí Odry letos proinvestuje čtvrt miliardy korun

Pokračuje seriál rozhovorů vodarenstvi.cz, který se zaměřil na nejvýznamnější vodohospodářské společnosti a jednotlivé podniky povodí. Klíčovými tématy byly loňské dokončené projekty, plánované akce během letošního roku, problematika sucha, nebo chystaný objem investic. Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč hodnotí rok 2018 velmi dobře. Vodohospodáři mohou být spokojeni především se zdárným ukončením rekonstrukce vodního díla Šance nebo modernizací Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku.

Pagáč se v rozhovoru také hovoří o náročné přípravě protipovodňových staveb či naplněnosti přehrad v povodí. Nechybí ani zmínka o vyhrazených prostředcích pro investice.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun. Více než polovina částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun.

Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Rok 2018 z pohledu státního podniku povodí Odry hodnotím velice dobře. Jednak byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici. Hráz je svojí výškou 65 metrů spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší v našem regionu a patří k nejvyšším v ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošla celkovou rekonstrukcí, která zajistí její bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební činnost představovala široký okruh prací zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica vedoucí ke zvýšení stability. Rekonstrukce byla zahájena v září 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Stavba byla financována ministerstvem zemědělství v programu Podpora prevence před povodněmi III a financována byla také z vlastních prostředků.

Dále byla dokončena rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici ve Frýdku-Místku, známého jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“). Trvala 1,5 roku. Celkové náklady, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry, dosáhly necelých 50 milionů. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně byla výstavba nového rybího přechodu. Nové stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu včetně stability koryta Ostravice. Také byla dokončena rozsáhlá dvouletá oprava vítkovického jezu. Důvodem byl nevyhovující technický stav stávajících povrchů jezových polí poškozených při chodu štěrkových splavenin za vyšších průtoků v Ostravici. Během stavby byly instalovány také bezpečnostní prvky pro hasiče včetně informačních tabulí s první pomocí. Vyměněn byl také povrch cyklostezky na pravém břehu. Náklady stavebních prací činily necelých 27 milionů a byly hrazeny z rozpočtu podniku. Na jaře 2019 zahájíme první etapu opravy Přivaděče Vyšní Lhoty -Žermanice, a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách  po most v Dobraticích.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

V současné době mohu konstatovat, že díky dešti a sněžení byly doplněny hlavně přehrady na beskydské části povodí Odry, přehrady na jesenické straně (Slezská Harta a Kružberk) jsou naplněny přibližně z 85 %. Právě odtoky z přehrad nadlepšovaly průtoky v tocích pod nimi v období sucha. Zde se tedy projevila jejich úloha, kdy jsme v průběhu dlouhotrvajícího sucha nemuseli zásadně omezovat dodávky vody pro obyvatele či průmysl.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné, nebo jiné oblasti?

Příprava i realizace protipovodňových staveb je složitý, dlouhodobý proces, který je nákladný, přesto však nutný. Jejich realizaci předchází přesná znalost území, zpracování projektu a následná, mnohdy velmi složitá majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí, což přípravu takovýchto staveb prodlužuje a v některých případech může i zastavit.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

Předpokládáme stavební investiční akce ve výši 246 milionů, z toho bude zhruba 161 milionů z vlastních zdrojů podniku.

Scroll to Top