Antonín Jágl z VaK Karlovy Vary: Skutečné vodohospodáře sucho netrápí

Redakce vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty v loňském roce, problematiku sucha nebo o objem chystaných investic pro rok 2019. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, považují za klíčové udržet zaměstnance a motivovat je k další práci, což se podle ředitele Antonína Jágla daří. Letos by vodohospodáři rádi dokončili velkou ultrafiltraci na úpravně vody Svobodka pro Tachovsko nebo pokračovali v přípravě druhé nízkoteplotní sušárny čistírenských kalů na ČOV Tachov.

Zkušení vodohospodáři podle Jágla chápou, že je příroda upozorňuje, že neudělali dostatečná technická řešení, aby mohli uspokojit oprávněnou poptávku po vodě, a přiznává, že společnost trápí nepředvídatelnost zákonů a dalších předpisů týkajících se vodního hospodářství. „Náš obor se opírá o technická řešení rozvíjející se v našich podmínkách minimálně dvě staletí. Ta technická řešení, která se dnes realizují, by měla alespoň sto let vyhovovat,“ uvádí dále Jágl.

Společnost zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel západních Čech a v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti zajišťuje další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018?

S ročním hospodařením jsme spokojeni, pokud dopadne podle předpokladů, což se stalo. Pro rok 2018 bylo důležité udržet zaměstnance a dále je motivovat pro práci v oboru, speciálně v naší akciové společnosti, a i to se, zdá se, daří.

Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější?

Vzhledem k tomu, že během roku realizujeme desítky projektů v mnoha obcích, které řeší problémy ve všech oblastech naší činnosti, zmíním jen ty, které jsou unikátní a mohou mít význam pro rozvoj celého oboru. Jde o první, podle našeho názoru, technicko-provozně domyšlenou celoobecní tlakovou kanalizaci ve Starém Sedlišti, která je nejen investičně, ale i provozně významně jednodušší a provozně levnější než systémy gravitační nebo kombinované. Na polovině obsluhovaného území jsme úspěšně zavedli dávkování křemičitanových inhibitorů koroze kovových potrubí namísto ostrakizovaných fosforečnanů. Dále jsme realizací elektrochlorace na naší největší úpravně vody Březová zcela odstranili dezinfekci plynným chlorem na námi provozovaném území.

Který nejvýznamnější projekt připravujete pro další období?

V letošním roce bychom rádi dokončili už druhou velkou ultrafiltraci, projektovanou a tentokrát kompletně realizovanou vlastními pracovníky na úpravně vody Svobodka pro Tachovsko. Chceme významně pokročit v přípravě také již druhé nízkoteplotní sušárny čistírenských kalů na ČOV Tachov, tak abychom mohli sušit veškeré kaly z čistíren na námi provozovaném území. Investicí v obci Městečko bychom rádi dále postoupili ve výstavbě souběžných vodovodních a tlakových kanalizačních systémů, které svou cenou dosáhnout efektivity umožňující i malým obcím mít centrální vodovody a kanalizace.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

Skutečné vodohospodáře sucho netrápí. Ti chápou, že je příroda upozorňuje, že neudělali dostatečná technická řešení, aby mohli uspokojit oprávněnou poptávku po vodě. Naše společnost v celém čtvrtstoletí existence chápe, že má povinnost nahrazovat nedostatečné zdroje pitné vody kapacitními, zvyšuje zabezpečenost zásobování pitnou vodou propojováním vodovodních systémů v provozovaném území a v tom bude nadále vytrvale pokračovat. Dalšími stavbami rozšiřujeme skupinové vodovody – karlovarský, žlutický a tachovský.

Je oblast, ve které vás tlačí bota? V čem oproti předchozím létům očekáváte výrazný posun dopředu- ať už legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

Trápí nás nepředvídatelnost zákonů a dalších předpisů týkajících se vodního hospodářství. Náš obor se opírá o technická řešení rozvíjející se v našich podmínkách minimálně dvě staletí. Ta technická řešení, která se dnes realizují, by měla alespoň sto let vyhovovat. Skutečnému vodohospodáři se pracuje obtížně v revolučním prostředí, kdy staletí vytvářené principy a na nich vystavěná řešení jsou dávány mimo zákon pod zničujícími sankcemi. Žádný kladný posun neočekávám, jen se snažím hledat taková řešení, protože vynakládáme fakticky veřejné prostředky, které jsou dnes a budou i v mlhavé budoucnosti technicko-ekonomicky optimální.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

V systému péče o vodovody a kanalizace, ve kterém působíme, je hlavním investorem do vodovodů a kanalizací dobrovolný svazek 98 obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. To do obnovy a rozvoje investuje celý příjem z nájmu a výnosů z naší společnosti, jejíž je bezmála polovičním řídicím akcionářem. Tento příjem ve výši 110 milionů korun používá jako základní zdroj, který rozvíjí o výhodné dotace a komerční úvěry. Obvyklá roční výše investic sdružení se v posledních letech pohybuje mezi 170 až 200 milionů ročně a podobně to bude i na konci roku 2019. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary jako provozovatel investují do provozního zařízení a vybavení ve výši asi 15 %, vztaženo k investicím sdružení. Dále společnost sama investuje do infrastrukturního majetku, se souhlasem VSOZČ, do nevyzkoušených a tím i svým efektem rizikových technologických řešení, která však ve svém výsledku skokově zlepšují poskytované služby. Letos to bude asi 25 milionů.

Scroll to Top