FVI 2019: Cíle pro programové období 2020+

K dalším přednášejícím se během dopoledního bloku konference dostal Jan Kříž ze sekce fondů EU a finančních a dobrovolných nástrojů ministerstva životního prostředí. Prezentace byla rozdělena do tří hlavních bodů, mezi které patřily obsah Prioritní osy 1 a Prioritní osy 3 nebo Nové programové období 2020+.

Hlavní cíle Prioritní osy 1 jsou zejména čistota vody a s ní související snížení množství vypuštěného znečištění do povrchových a podzemních vod a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající kvalitě a množství. Díky tomu vzniklo například 1880 kilometrů kanalizace, 167 čistíren odpadních vod nebo 480 kilometrů vodovodů. Ke specifickým cílům patřilo hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.

V Prioritní ose 3, která obsahovala odpady a sanace, ale také zpracování odpadu, patřily k primárním cílům prevence vzniku odpadů, rekultivace starých skládek, výroba paliv z ostatních odpadů nebo efektivní tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod.

Kříž také zdůraznil, že proběhla 1. Prioritizace tematických oblastí a právě vodní hospodářství bylo vyhodnoceno na druhém místě mezi 40 posuzovanými tématy mezi všemi sektory. K potenciálním opatřením ministerstva životního prostředí v období 2020+ podle Kříže patří budování nových čistíren, úpraven, přivaděčů nebo podpora kalového hospodářství.

Scroll to Top