Ředitel VaK Hradec Králové Jiří Šolc: Letos předpokládáme investice 230 milionů korun

V loňském roce vodárny nemusely vzhledem k existenci Vodárenské soustavy Východní Čechy řešit problémy s dodávkami pitné vody a dokončily téměř všechny investiční akce. K nejvýznamnějším projektům patřily opatření na kanalizačních sběračích v Hradci Králové nebo modernizace vodovodu a kanalizace v centru Smiřic. Letos společnost připravuje například zahájení rekonstrukce čerpací stanice na ČOV Hradec Králové a dokončení prací na ČOV Chlumec nad Cidlinou.

Redakce portálu vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty vodohospodářů, problematiku sucha v oblasti jejich působnosti nebo o objem chystaných investic pro rok 2019.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové jsou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí především na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Dnes vodárny vlastní a spravují vodovodní sítě v celkové délce 1 316 kilometrů včetně 33 817 odbočení pro přípojky, díky kterým je zásobeno pitnou vodou 160 302 obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní 520 kilometrů kanalizačních stok a 20 511 odboček pro kanalizační přípojky.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

V podstatě všechny investiční akce připravené na rok 2018 byly realizovány, jednalo se zejména o opatření na kanalizačních sběračích v Hradci Králové, která řeší problémy se zaplavováním nemovitostí v době přívalových dešťů, kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace v centru Smiřic a dalších několik desítek menších akcí, zaměřených na obnovu majetku. Pro rok 2019 připravujeme zahájení rekonstrukce čerpací stanice na ČOV Hradec Králové a dokončení rekonstrukce ČOV Chlumec nad Cidlinou. V oblasti zásobování pitnou vodou se zaměříme na zlepšení kvality pitné vody na úpravně v Hradci Králové, kde proběhne rekonstrukce filtrů s aktivním uhlí. Pozadu také nezůstává zajištění kybernetické bezpečnosti na vodárenském dispečinku, kdy probíhají ve spojení s provozovatelem, Královehradeckou provozní, investice směřující k jejímu výraznému posílení.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

Vzhledem k existenci Vodárenské soustavy Východní Čechy, jež zajišťuje a diverzifikuje zdroje pitné vody v celé oblasti od Broumovska až po Chrudimsko, jsme nemuseli řešit problémy s dodávkami pitné vody v důsledku letošního sucha. Na druhou stranu je jasné, že je třeba se na případné problémy připravit, proto věnujeme značnou pozornost našim zdrojům a spolupráci s okolními vodárnami, které tvoří vodárenskou soustavu. V průběhu tohoto roku bude v Hradci Králové spouštěn nový vodárenský dispečink, který bude monitorovat celou vodárenskou soustavu a koordinovat dodávky vody mezi jednotlivými společnostmi.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

Základním pilířem pro plynulé dodávky pitné vody je již výše zmíněná Vodárenská soustava Východní Čechy. Části této soustavy jsou však vybudovány před více než 30 lety, takže se blíží období, kdy bude třeba provést rekonstrukci těchto řadů. To si ovšem vyžádá prostředky v řádu miliard korun a je zřejmé, že bez finanční pomoci státu budou tyto rekonstrukce ohroženy. Proto bychom uvítali zvýšenou iniciativu státu v této oblasti, aby nebyla funkčnost vodárenské soustavy v budoucnu narušena. Z naší strany již příprava těchto investic probíhá. Musíme řešit také změny v legislativní oblasti, jednou z nejvýznamnějších je nutnost reagovat na nové podmínky likvidace kalů z čistíren odpadních vod, které znamenají řešit v krátkém horizontu zásadní změnu spojenou s vysokými investicemi.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

V roce 2019 předpokládáme investiční výdaje ve výši 230 milionů korun, což odpovídá trendu minulých let i plnění Plánu obnovy.

Scroll to Top