Povodí Labe získalo stavební povolení pro poldr Mlýnec

Po několika letech projekční a majetkoprávní přípravy má Povodí Labe pravomocné stavební povolení na vybudování poldru Mlýnec. Stavba má být významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící v povodí Mrliny v Královehradeckém a Středočeském kraji.

Poldr Mlýnec je situovaný v katastru města Kopidlna a obce Mlýnec u Kopidlna a je navržen v území se složitými odtokovými poměry. Pravidelně zde dochází k záplavám a při větších průtocích ke značným škodám na majetku občanů a infrastruktuře. V povodí Mrliny došlo k největším povodním v letech 1997, 2003, 2006 a 2013. Účelem stavby poldru je vytvoření retenčního prostoru o objemu 1 975 544 kubíků zajišťujícího ochranu měst Křinec, Vestec a dalších sídel na toku Mrliny.

Ihned po získání stavebního povolení vodohospodáři zahájili práce na zhotovení posledního stupně projektové dokumentace. V průběhu roku 2019 se předpokládá dokončení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele díla. Samotná výstavba bude zřejmě zahájena na jaře 2020 a dokončena do poloviny roku 2022. Předpokládané náklady se pohybují kolem 31,5 milionu korun.

Povodí Labe získalo stavební povolení také na poldr Kutřín

Výstavbu poldru vodohospodáři připravují od roku 2010. Vydáním stavebního povolení se v říjnu naplno rozběhly práce na prováděcí dokumentaci, na které bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané náklady činí 460 milionů korun a stavba by měla být spolufinancována z dotačního titulu ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.

„Poldr Kutřín je prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky. Krounka je významným levostranným přítokem Novohradky, její vodnost je v ústí srovnatelná s hlavním tokem. Cílem výstavby je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR,“ vysvětlili vodohospodáři z Povodí Labe.

Scroll to Top