Zpravodaj o vodě 4/2018

Vážení čtenáři a čtenářky, máte před sebou závěrečné letošní číslo Zpravodaje o vodě, jehož autorem je Povodí Moravy.

Podle vodohospodářů byl letošní rok pro podnik v mnoha ohledech výjimečný. Podařilo se například zrealizovat mnoho projektů oprav drobných vodních toků, pokračovalo budování protipovodňových opatření na vodních tocích a proběhla také oslava výročí Baťova kanálu. Povodí Moravy však dále trápí sucho. Snahou podniku po celý rok tak bylo přijmout taková opatření, která sníží negativní dopady sucha a zajistí dodávky surové vody pro vodárenské účely. O tom všem se dočtete právě v tomto čísle.

Scroll to Top