Primátor Olomouce chce lepší informovanost o protipovodňových opatřeních

Nové vedení Olomouce věnuje velkou pozornost protipovodňovým opatřením v centru Olomouce. Již se dohodlo na pravidelných schůzkách s vedením Povodí Moravy, které je investorem stavby, a společných kontrolních dnech na staveništi. Novinkou je také zřízení poradní komise. Dalším krokem je příprava veřejného jednání s občany.

„Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek. Rozsáhlá opatření proti velké vodě v Olomouci, která jsou rozdělena do několika etap, jsou sice podle Žbánka významným krokem pro bezpečnost města, ale také znamenají mimořádnou komplikaci nejen pro obyvatele dotčené lokality. Primátor v této souvislosti poukazuje na složitou dopravní situaci, negativní vliv stavebních prací na kvalitu života nebo změny ve využití a vzhledu krajiny a veřejných prostranství.

V současnosti realizovaná II. B etapa je další součást protipovodňové ochrany města Olomouce a navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A. Díky dalšímu cyklu prací bude ochráněno dvacet tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard korun. Předpokládané náklady představují zhruba 730 milionů Kč.

Nejdříve byly vytyčeny inženýrské sítě, připraveno staveniště či zajištěny přilehlé objekty. V souvislosti s pracemi bude rozšířen pravý břeh řeky Moravy o 11-12 metrů a levý břeh o 3-4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou bermy a mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové.

V prosinci 2017 také město dokončilo významnou rekonstrukci čistírny odpadních vod v Nových Sadech, která byla na hranici technické životnosti a energetické hospodárnosti. Původní dmychadla pracovala nepřetržitě od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu zrekonstruovaná a rozšířená čistírna odpadních vod.

Scroll to Top