Pokuta 350 tisíc korun pro spalovnu MEGAWASTE-EKOTERM

MEGAWASTE-EKOTERM provozující spalovnu nebezpečného odpadu v Prostějově dostala pokutu 350 tisíc korun. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Olomouci zjistili, že nedodržovala povinnosti pro zneškodňování nebezpečných odpadů stanovené v integrovaném povolení.

Společnosti přitížilo, že vypouštěla odpadní vody mimo jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu města Prostějova bez řádně zajištěného smluvního souhlasu k likvidaci splaškových a srážkových vod tímto způsobem. „Provozovatel spaloval odpady i v době, kdy nebylo zařízení spalovny plně funkční. Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když teplota v reaktoru poklesla pod 850 stupňů Celsia. To je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která tepelně zpracovávají odpad. V případě, že dojde k jejímu poklesu pod 850 stupňů, není kvantitativně ani kvalitativně dokončen proces oxidace organických toxických látek. Vznikají tak vysoce toxické sloučeniny nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Společnost se tak dopustila porušení integrovaného povolení,“  vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc Radek Pallós.

V případě bezpečného provozu není spalovna nebezpečných odpadů za standardních podmínek a dodržováním technologických postupů hrozbou nebo rizikem pro životní prostředí. Pokud je však provozní režim spalování nebezpečných odpadů narušen a nejsou respektovány podmínky technologie spalování, tak se stává reálným rizikem pro jednotlivé složky životního prostředí a zdraví lidí. Inspekce udělila firmě stejně vysokou pokutu už v roce 2016. „Tehdy jsme například zjistili, že provozovatel včas nevyměnil dioxinový filtr. Přímo v době kontroly také došlo k překročení půlhodinového emisního limitu pro oxid uhelnatý,“ doplnil Pallós.

Scroll to Top