SOVAK ČR: Poplatková povinnost v roce 2019

S drobnými redakčními úpravami publikujeme nejnovější text, který zveřejnilo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.

Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019 v souvislosti s novelou zákona o vodách zákonem číslo 113/2018 Sb., které je k dispozici zde. a zde.

Toto sdělení upřesňuje, že povinnost podávat poplatkové hlášení na rok 2019 pro vypouštění odpadních vod zaniká. Stejně tak u odběratelů vody podzemní, kteří mají vydán platný zálohový výměr i na rok 2019, již není povinnost podávat hlášení a platit zálohy. U odběratelů, kteří podle § 88 odstavce 5 vodního zákona podávají poplatkové hlášení, Česká inspekce životního prostředí nevydá rozhodnutí o stanovení záloh. Úhrada poplatků za rok 2019 tak bude realizována až na základě poplatkového přiznání, podávaného do 15. února 2020.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top