Punčochář: Jak sucho zhoršuje kvalitu povrchových vod

Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství vystoupil na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, jejíž šestnáctý ročník se letos konal v organizaci SOVAK ČR v Brně, s přednáškou týkající se vlivu suchého počasí posledních let na kvalitu vody v tocích a přehradách.

Poklesy průtoků vedou podle Punčocháře ke změně ředicích poměrů v tocích, do nichž přitéká vyčištěná voda z čistíren odpadních vod. Negativní dopad na jakost je v některých případech patrný i tam, kde technologie v čistírnách splňují parametry nejlepší dosažitelné technologie.

Punčochář ve své analýze pracoval s daty jednotlivých podniků povodí, ČHMÚ a Zpráv o stavu vodního hospodářství MZE ČR. Bylo tak možné porovnávat kvalitu vody v příslušných tocích s jejich průměrnými průtoky v suchých obdobích.
Při sledování vodních toků a nádrží v Povodí Moravy, na nichž se pokles průtoků a nedostatek vody projevil nejvýrazněji, je patrný pokles jakosti vody. Například nádrže Vranov, Vír, Hubenov a Mostiště byly v letošním září naplněny průměrně pouze z poloviny. V důsledku toho se v nich zhoršila koncentrace živin – celkového fosforu, dusičnanů a amoniakálního dusíku. To dále vede k posílení procesu eutrofizace a fytoplankton se výrazně rozvíjí ve vodních tocích.

Analýza nesledovala koncentraci mikropolutantů označovaných jako „novodobé znečištění těžko rozložitelnými látkami“ (zbytky léčiv, mikroplasty, kosmetické přípravky…).

Podle Punčocháře vedou výsledky také k závěru, že v budoucnu bude potřeba dále zlepšit technologie při čištění odpadních vod, především při odstraňování sloučenin fosforu. S vědomím toho, že snižování těchto limitů bude klást finanční nároky na celý čistírenský proces.

Scroll to Top