Povodí Odry dokončilo modernizaci přehrady Šance za půl miliardy

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak společnost OHL ŽS. Modernizace Šancí byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu „Podpora prevence před povodněmi III“ a také z vlastních prostředků Povodí Odry.

„Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila její stabilita a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřící zařízení sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle technického ředitele podniku Petra Březiny může v současnosti probíhat plnění nádrže s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně metr za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze. Podrobná budou podle vodohospodářů v době napouštění měření technického a bezpečnostního dohledu. Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. V současné době k dosažení bezpečnostního přelivu schází zhruba osm metrů. Další postup plnění závisí na meteorologické situaci, která v současnosti příznivá.

„Smyslem rekonstrukce bylo uvést vodní dílo Šance do souladu s přísnějšími technickými standardy a provést další stavební úpravy tak, aby přehrada i v budoucnu spolehlivě sloužila jako významný zdroj pitné vody, chránila region před povodněmi a eliminovala negativní dopady sucha. A to se zcela podařilo. Oceňuji také, že kdo nebyl na místě a neviděl stavební práce, jeřáby, stavební stroje a ‚upuštěnou‘ přehradu na vlastní oči, po celé tři roky nepoznal, že se tu děje tak rozsáhlá rekonstrukce. Všechny funkce, zejména bezpečnost a zásobování obyvatel pitnou vodou byly zajištěny,“ vyzdvihl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Během rekonstrukce byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména snížením objemu vody na polovinu. Podle vodohospodářů se tak vytvořil prostor pro zachycení povodní. Také byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

V roce 2018 proinvestuje Povodí Odry celkem 435 milionů korun. Více než polovina částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechybí ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik 103 milionů korun.

Scroll to Top