Povodí Moravy: Studie navrhuje nové muzeum, lanovku a propojení břehů Baťova kanálu

Jednou ze společných aktivit Povodí Moravy a Jihomoravského kraje při spolupráci na rozvoji cykloturistiky a rekreační plavby na Baťově kanálu je koncepce, jež by zároveň řešila otázku bezpečného propojení stávajících přístupových a obslužných komunikací a cyklotras přes řeku Moravu. Vodohospodáři nechali zpracovat studii, podle které se propojuje Baťův kanál s naučnou stezkou, doplňuje plavební cestu o polní muzeum a model Baťovské lanovky a současně propojuje oba břehy Moravy pro pěší i cyklisty.

Dlouhodobým zájmem Povodí Moravy, Jihomoravského kraje a Dobrovolného svazku obcí – Obce pro Baťův kanál je spojení měst Hodonín a Veselí nad Moravou cyklotrasou podél jižního úseku Baťova kanálu. Díky práci vodohospodářů se již podařilo zprůjezdnit celou trasu po březích jižního úseku Baťova kanálu, ale kritickými zůstaly přechody přes řeku Moravu ve Vnorovech a Rohatci, kde je dosud využíváno stávajících silničních a hospodářských mostů s nezbytnou zajížďkou.

„Tato situace je pro návštěvníky obzvláště nepříjemná v místě vodohospodářského uzlu Vnorovy, který je pro svou jedinečnost hojně navštěvován cyklisty i pěšími. Jeho návštěva v současnosti znamená několikakilometrovou zajížďku. Využití nedalekého jezu na řece Moravě pro přechod veřejnosti není vzhledem k jeho konstrukci a účelu možné. Přesto je občas v některých propagačních materiálech jako místo přechodu uváděn a bezpečnostní opatření zamezující vstupu jsou opakovaně poškozována,“ upozornil správce vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Povodí Moravy nechalo zpracovat komplexní studii, která jednotlivé objekty a zařízení koncipuje jako atraktivně edukační tak, aby byla zajištěna co největší informovanost návštěvníků o vodní cestě Baťův kanál. K navrhovanému řešení rovněž patří využití zachovaných konstrukcí původní Baťovské lanovky a zbudování objektu víceúčelového polního muzea vybaveného stálou expozici o vodní cestě Baťův kanál doplněnou modelem Baťovy lodní lanovky.

„V naší studii byly rovněž navrženy a posouzeny možné varianty propojení přístupových komunikací na březích řeky Moravy – most či lávka pro cyklisty a pěší, přívoz nebo transbordér. Nezbytnou podmínkou bylo zajištění trvalé funkčnosti tohoto propojení bez ohledu na zvýšené průtoky omezující plavbu a dodržení stávajících parametrů koryta řeky Moravy,“ doplnil Cenek.

Scroll to Top