Povodí Moravy obnoví dvě malé vodní nádrže

Vodohospodáři zahájí práce na obnově dvou malých vodních nádrží Drahotuše u Hranic a Smolenská u Jevíčka. Díky tomu bude posílena retence a zpomalen odtok povrchové vody z krajiny. Postupně dojde k celkové modernizaci nádrží a odtěžení sedimentů. S napuštěním se počítá v roce 2019.

Malá vodní nádrž v Drahotuších pochází z 30. let a Smolenská z 60. let. Na obou se podepsal zub času a byly průběžně zanášeny sedimenty, čímž došlo k výraznému omezení původního retenčního prostoru. V souvislosti s letošními chystanými pracemi nechalo Povodí Moravy obě nádrže na jaře 2017 vypustit.

„V případě obnovy malé vodní nádrže Drahotuše dojde k odtěžení sedimentů v objemu 12 tisíc metrů krychlových, u malé vodní nádrže Smolenská přibližně 15 tisíc. U obou nádrží proběhne stabilizace břehů a hrází a oprava bezpečnostních přelivů, u vodní nádrže Drahotuše dojde navíc i k rekonstrukci objektu spodních výpustí. Modernizací se vytvoří hodnotné prvky ekologické stability okolní krajiny. Důležitou funkcí těchto vodních děl je také zajištění minimálního zůstatkového průtoku v tocích pod nádržemi a celkové zlepšení odtokových poměrů,“ popsal obnovu generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

První nádrž se nachází na východním okraji obce Drahotuše u Hranic na vodním toku Splavná, druhá pak u Jevíčka na Malonínském potoce. Obnova si celkově vyžádá 13 milionů korun. Z 60 procent bude akce financována z dotačního programu ministerstva zemědělství ČR Podpora drobných vodních toků a malých vodních nádrží. Zbylých 40 procent uhradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

„Rekonstrukcemi malých vodních nádrží docilujeme nejen zvětšení zásob vody v krajině, ale nádrže slouží i jako stanoviště vodních živočichů a rostlin a přispívají také k protipovodňové ochraně,“ doplnil Gargulák. V srpnu také podnik dokončil obnovu malé vodní nádrže Drahany na Prostějovsku, kde odtěžil zhruba 12 tisíc metrů krychlových sedimentů.

Foto: Malá vodní nádrž Drahotuše 

Scroll to Top