Předseda SOVAK ČR Miloslav Vostrý: Hlavním úkolem je jasná strategie

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zvolilo 12. června 2018 novým předsedou Miloslava Vostrého. Nahradil Františka Baráka, ředitele VaK Hradec Králové, který funkci zastával 12 let a zůstává dále členem představenstva. Miloslav Vostrý v oboru působí více než 40 let. Portálu vodarenstvi.cz poskytl rozhovor, který se dotýká jak jeho předešlé kariéry, tak cílů SOVAK ČR, nebo problematiky sucha, které letos zasáhlo až 94 procent území České republiky.

Čtyřicet let jste působil v plzeňském vodárenství, z toho šestnáct let v pozici generálního ředitele. Když se podíváte na fungování oboru okem zkušeného manažera dnes, jakých doznalo během této doby největších změn?

Z pohledu právního ukotvení oboru vodovodů a kanalizací byl zcela určitě velkou změnou přechod od vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích. I když upřímně si řekněme, že není tak dokonalý jako energetický zákon. Z technického úhlu pohledu došlo k výraznému vývoji technologií úpravy pitné vody, čištění odpadních vod, nakládání s čistírenskými kaly. Jak u nás, tak i ve světě. Bez tohoto vývoje by nebylo dnes možné plnit nejrůznější stále se zpřísňující kvalitativní požadavky, které jsou na náš obor kladeny. Jsem přesvědčen, že naše republika a naše vodárenství bylo a je dlouhodobě na vysoké úrovni. Takže další nové technologie nás jen posunuly dopředu. Pokud se ptáte na největší změny, tak snad jen možnost dostupnosti těchto technologií. Málokdo si totiž dnes uvědomuje, že možnost pořídit si nejmodernější technické a přístrojové vybavení nebyla dříve tak samozřejmá a běžná jako dnes.

V květnu loňského roku jste na vlastní žádost ve funkci generálního ředitele společnosti skončil. Co považujete během tohoto šestnáctiletého období za největší úspěch?

Nejde říci největší úspěch. Je třeba na to nahlížet v pohledu celých šestnácti let. Naše společnost byla jednou z nejlepších ze skupiny zahraničního akcionáře, finančně i personálně stabilní, zákaznicky orientovaná. Možná bych si dovolil připomenout, že při povodních v roce 2002 se nám podařilo udržet dodávky pitné vody pro město Plzeň i okolí za velmi, velmi napjatých okolností, což bylo s ohledem na vyrovnání se s následky povodní jednou z klíčových věcí. Taktéž rekonstrukci úpravny vody Plzeň na Homolce, při které byla technologie doplněna o filtraci přes aktivní uhlí, lze považovat za velký úspěch celé naší společnosti. Díky této rekonstrukci můžeme zásobovat 200 tisíc odběratelů pitnou vodou té nejvyšší kvality.

K práci patří neúspěchy a zklamání. Které by to v tomto případě byly? Co se nepodařilo?

Víte, že ani nevím, co se nepodařilo. Člověk na to špatné rychle zapomene a velice rád vzpomíná jen na to dobré. Pokud se něco nepodařilo, bylo to tak malicherné, že vážně nevím.

V červnu Vás Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR zvolilo předsedou představenstva. Jaké jsou nejbližší cíle v nové roli? Jaká je Vaše strategie, kam by mělo sdružení směřovat?

Věřím, že žádné převratné změny nebudou. Myslím si, že můžeme pokračovat v nastaveném systému, ale zároveň ho samozřejmě musíme postupně zdokonalovat.

Během předchozího období se povedlo zlepšit obsazení kanceláře spolku. Její kvalitní a kvalifikované obsazení nám dává základ pro dobrou práci. Povedlo se zvýšit povědomí veřejnosti, a to i v politické sféře, o vodohospodářské oblasti. Máte tedy na čem stavět a v čem pokračovat.

Není to a ani nebude jednoduché. Pro obrovskou roztříštěnost oboru, vlastníků i provozovatelů, musíme najít alespoň společnou řeč, společný zájem, vzájemnou spolupráci, a především společný směr a cíle dalšího vývoje a rozvoje ve vodohospodářské oblasti.

Pro politické představitele a odbornou veřejnost musíme představit náš obor jako obor významný. Kvalita musí být zaručena a nemělo by záležet na velikosti nebo druhu vlastníka nebo provozovatele. Musíme být rovnocenným partnerem při řešení legislativních novel.

Před naše zákazníky musíme předstupovat vždy jako rovný a spolehlivý dodavatel základní životní potřeby – pitné vody. Musíme likvidovat odpadní vody tak, abychom nezatěžovali životní prostředí.

A všem obyvatelům musíme dostat do podvědomí myšlenku, že náš obor není vůbec jednoduchý a musí překonávat plno nástrah, ale že k němu vždy přistupujeme odpovědně.

Cesta je už nastavena, tak se na ni společně vydejme. Nečeká nás nic jednoduchého, jsme však profesionálové a odborníci ve svém oboru.

Práce v SOVAK ČR obsahuje v neposlední řadě náročnou práci související s legislativní činností – mám na mysli připomínkování, konzultace, stanoviska… Chystají se v tomto směru zásadní novinky, k nimž se bude muset sdružení jednoznačně postavit?

Snad dobrým začátkem může být i Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací, který je zřízen v souladu s usnesením vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015 jako nezávislý koordinační subjekt pro náš obor. Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivity regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné.

Výbor je zastoupen z řad pracovníků Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu vlády ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů ČR, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu.

Scroll to Top