Komise pro boj se suchem: Zásobování pitnou vodou

Ministr životního prostředí Richard Brabec v souvislosti s prohlubujícím se suchem a s dopady, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, zorganizoval jednání skupiny odborníků, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem.

Primárním cílem platformy bylo hledat nástroje, jak extrémnímu suchu může stát co nejúčinněji a nejrychleji čelit. Jednání mělo šest tematických bloků: vědu a výzkum, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zemědělství a krajinu, průmysl, a nakládání s vodou ve městech a obcích a při výstavbě a související legislativy.

V oblasti zásobování pitnou vodou společně pracují ministerstva zemědělství a životního prostředí na přípravě novely vodního zákona, která bude zaměřená na řešení problematiky sucha. Zákon má být doplněn o novou hlavu ke zvládání sucha a nedostatku vody. Skupina se také shodla na potřebě rychlé aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky v gesci jednotlivých krajů a na pokračování nebo vzniku dotačních programů na přivaděče pitné vody a kritickou vodohospodářskou infrastrukturu.

Rovněž se plánuje vznik zemědělského generelu a aktualizace Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Generel vodního hospodářství krajiny České republiky je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině s ohledem na dopady související se změnou klimatu a je projektem Státního pozemkového úřadu za podpory Agrární komory České republiky.

Ilustrační foto 

Scroll to Top