Významná investice SmVaK Ostrava v Dobroslavicích na Hlučínsku

SmVaK Ostrava komplexně odkanalizují a vyčistí odpadní vody v Dobroslavicích nad hlučínskou Šterkovnou. Díky nové čistírně se budou odpadní vody v odpovídající kvalitě vracet do přírody. Práce potrvají dva roky a bude na ně potřeba více než 90 milionů korun. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

„Jako odpovědná společnost si uvědomujeme, že předčišťování odpadní vody v septicích jednotlivých nemovitostí není jednak dostatečné s ohledem na životní prostředí, jednak to není řešení, které by umožňovala současná legislativa, podle níž toto povolení vyprší s koncem roku 2020. Rozhodli jsme se proto pro komplexní přístup, který vyřeší odkanalizování celé obce, kde byla kanalizační síť vybudována před šedesáti, někdy dokonce více lety, ale také vyčištění těchto vod v nově vybudované čistírně s kapacitou osmi set ekvivalentních obyvatel. Celou stavbu pokryjeme z vlastních zdrojů,“ vysvětlil účel stavební akce generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

(Generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička)

Podle Síbrta odvádí dnes jednotná kanalizace po individuálním předčištění vodu ze zhruba 70 % nemovitostí do čtyř kanalizačních výustí a následně do místních vodotečí. Vodohospodáři upozornili, že se během prací budou snažit minimalizovat negativní dopady na obyvatele obce, kterých zde žije kolem 750.

„Některé úseky kanalizace jsou ve špatném stavu a bude potřeba je zrekonstruovat. Stavebním zásahům se tedy zcela nevyhneme. Navíc současnou síť doplníme o nové úseky, vybudujeme nové revizní šachty, protože ty stávající jsou zastaralé a technicky nevyhovující. Vzhledem k náročným spádovým podmínkám v obci vybudujeme také dvě kanalizační čerpací stanice, odkud budou odpadní vody čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny,“ navázal na Pšeničku ředitel kanalizací SmVaK Ostava Jan Tlolka.

Nová čistírna bude stát v jihozápadní části katastru obce a v místech napojení stávající kanalizace na výustě budou vybudovány tři odlehčovací komory. Ty budou podle Tlolky v případě přívalových dešťů odvádět naředěné odpadní vody do stávajících výustí tak, aby nedocházelo k zahlcování kanalizace.

„Výsledkem projektu bude komplexní odkanalizování obce s využitím stávající kanalizační sítě spočívající v její rekonstrukci, dostavbě splaškové a jednotné kanalizace s odlehčovacími komorami v délce 1 968 metrů, včetně vybudování dvou kanalizačních čerpacích stanic s výtlačnými řady v délce 532 metrů, a výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel,“ shrnul mluvčí Marek Síbrt.

Generální ředitel společnosti Anatol Pšenička doplnil, že budou vodohospodáři ve spolupráci se stavební firmou eliminovat a předcházet negativním jevům, které by mohly během prací ovlivnit běžný život obyvatel.

Pozornost SmVaKu Ostrava se v posledních týdnech na Hlučínsku upínala také do Píšti. Obec na Hlučínsku bojovala na jaře s úbytkem podzemní vody. S dodávkami vody mělo původně pomoci propojení vodovodní sítě s polskou stranou. Píšť se původně domluvila na propojení vodovodní sítě se sítí gminy Krzyzanowice v obci Owsiszcze, z čehož však sešlo.

(Obec Píšť)

„Píšť se bude moci připojit na náš páteřní distribuční systém ve Vřesině. Vodu by měl do obce přivádět takzvaný suchovod, který bude zřejmě vybudován během května. Měřit má 2300 metrů. V delším časovém horizontu se připravuje stabilní připojení na dodávky ze systému SmVaK,“ sdělil v první polovině května Marek Síbrt. Na systém SmVaK se napojí i nedaleká Hať, k čemuž má dojít během příštího roku.

Scroll to Top