Rekonstrukce Hážovického potoka

Povodí Moravy v srpnu zahájí modernizaci Hážovického potoka v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm, Tylovic, Hážovic, Vigantic a Hutiska v celkové délce 7,28 kilometru. Vzhledem k ochraně živočichů bude stavba za 23,5 milionu korun rozvržena do několika etap. Předpokládá se, že práce budou ukončeny závěrem roku 2019. Informoval o tom mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

 „Stavba zahrnuje nezbytné opravy příčných staveb v korytě toku, jako jsou stupně a prahy, břehových opevnění a opěrných zdí na území města Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice a Hutisko-Solanec. Tyto konstrukce jsou v současné době v havarijním stavu a jejich další užívání ohrožuje stabilitu koryta i přilehlé zástavby. V rámci opravy tak budou vybourány a nahrazeny novými konstrukcemi se stejnými návrhovými parametry. Na pohledové plochy jednotlivých konstrukcí bude použito lomového kamene z lokálních zdrojů,“ popsal plánovaný průběh opravy generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Před zahájením jednotlivých etap bude podle vodohospodářů v součinnosti s pracovníky Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy a Českého rybářského svazu provedeno přemístění chráněných druhů živočichů nad zdroje zakalení toku zemními pracemi. „Stavba si vyžádá několik dočasných omezení. Po dobu prací na opravě 50 metrů dlouhé opěrné zdi v Rožnově pod Radhoštěm bude nutná jednostranná uzavírka komunikace III. třídy Rožnov pod Radhoštěm – Solanec. Řízení provozu v zúženém profilu tak bude řešeno dočasným svislým dopravním značením. Příjezdové komunikace ke stavbě budou dočasně zpevněny pomocí panelů, po dokončení daného úseku však budou ihned veškeré pozemky uvedeny do původního stavu. Vlivem stavby dojde také k dočasnému zvýšení hluku a prašnosti, avšak bez překročení hygienických limitů,“ upozornil Petr Chmelař.

Část nákladů na stavbu pokryje příspěvek z dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a zbylou část uhradí podnik ze svých prostředků.

Scroll to Top