Milionová pokuta pro SUEZ za únik závadných látek do Odry

Inspektoři České inspekce životního prostředí z Oblastního inspektorátu Ostrava udělili pokutu ve výši 980 tisíc korun společnosti SUEZ Využití zdrojů. Pokuta je reakcí na dubnovou havárii z roku 2017.

„K vlastnímu havarijnímu zhoršení jakosti povrchových vod v Odře došlo 11. dubna 2017 a v následujících dnech důsledkem úniku kapalných odpadů z prostoru havarijní vany spalovny a dále prostřednictvím dešťové kanalizace a odpadního kanálu do vodního toku,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek.

Podle šetření probíhaly ve spalovně odpadů v Ostravě – Mariánských Horách provozované firmou SUEZ Využití zdrojů, práce spojené s čištěním havarijní vany uložiště kapalných odpadů. Došlo přitom k úniku závadných látek na asfaltovou plochu a při dešti také k jejich vniknutí do dešťové kanalizace. Přes otevřený odpadní kanál se poté látky dostaly do Odry. „Pouze v důsledku okolností – vysokého vodního stavu v řece a včasného zjištění havárie a následně provedených opatření se podařilo zabránit dalším negativním dopadům na životní prostředí,“ pokračoval Kozubek, podle kterého inspekce přihlédla k závažnosti přestupku a k vysoké míře nebezpečnosti pro životní prostředí.

Dále zohlednila inspekce skutečnost, že došlo k přímému ovlivnění kvality povrchových vod s možným dopadem na hraniční profil. „Rovněž z pohledu likvidace následků havárie se jednalo o rozsáhlý zásah spojený s únikem nebezpečných kapalných odpadů, konkrétně směsi závadných látek ropného charakteru a chemických látek s prokázaným toxickým účinkem na vodní prostředí, látek určených k likvidaci spálením, tudíž převážně látek perzistentních, s nízkou biologickou odbouratelností a tím vysokou nebezpečností pro životní prostředí,“ doplnil Kozubek.

Podle něj se společnost provinila i několika dalšími přestupky při skladování a manipulaci s nebezpečnými kapalnými odpady. Firma se proti pokutě odvolala, ale odvolací orgán ministerstva životního prostředí ji  potvrdil.

Scroll to Top