Vodohospodářům se poprvé nepodařilo naplnit nádrž Vranov, jednala pracovní skupina Sucho 2018

Nedostatek srážek a vysoké teploty zapříčinily v oblasti působnosti Povodí Moravy nízké průtoky a hladiny v řekách a dalších vodních tocích. Po 40 letech se vodohospodářům vůbec poprvé nepodařilo po zimě naplnit nádrž Vranov. Podnik proto svolal pracovní skupinu 2018, aby projednala opatření směřující k omezení dopadů sucha v oblastech povodí Dyje a Moravy.

„Našim cílem bylo především seznámit zástupce pozvaných organizací s aktuální hydrologickou situací v povodí Moravy a Dyje a seznámit je s opatřeními, která podnikáme. Na setkání jsme představili také nepříznivé scénáře možného vývoje situace v nádržích s vodárenským odběrem. Zdůraznil bych, že v tuto chvíli jsou zásoby vody ve vodních nádržích dostatečné, aby pokryly potřeby obyvatel na pitnou vodu, potřeby infrastruktury a průmyslu, v neposlední řadě také zemědělců na závlahy,“ řekl k jednání generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, kterého se zúčastnili zástupci krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratelé vody na závlahy, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, Národního parku Podyjí, zástupce společnosti E.ON a dalších organizací.

Pracovní skupina vyzývá k co nejhospodárnějšímu využívání vodních zdrojů a doporučila provádět intenzivní kontroly nepovolených odběrů povrchové vody a kontroly dodržování manipulačních řádů. „V případě zhoršující se situace pracovní skupina doporučila zvážit krácení a omezení vodoprávně povolených odběrů a mimořádné manipulace na vodních dílech s cílem zajistit odběry vody pro prioritní zásobování obyvatel a infrastruktury pitnou vodou. Vedle toho skupina doporučila prověřit připravenost dotčených subjektů na opatření v době možného stavu nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou. Jde o pouze o preventivní opatření, jejichž prověření je však z našeho pohledu velmi důležité,“ sdělil dále Gargulák.

Uspokojivá situace v povodí Dyje nebyla již na podzim 2017. Tehdy bylo Povodí Moravy nuceno přistoupit k mimořádné manipulaci na Vranově spočívající ve snížení odtoku. Opatřením se ušetřilo zhruba 10 milionů metrů krychlových vody. Kvůli letošnímu suchu bude pracovní skupina průběžně reagovat na očekávané scénáře jeho dopadů, a to navržením a přijetím organizačních a technických opatření.

„Úloha vodních nádrží je v tuto chvíli pro hospodaření s vodou naprosto zásadní. Kvůli nízkým průtokům v řekách pokrývají potřeby pro zásobování surovou vodou i potřeby dalších odběratelů včetně zabezpečení života v řekách. Díky srážkám v minulém týdnu byly hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje převážně stagnující. Celkem za poslední měsíc vodní nádrže nadlepšily průtoky v řekách pod nádržemi o 26 milionů kubíků, což představuje přibližně součet celkového objemu vodních nádrží Brno a Opatovice. Nejdotovanějšími řekami jsou Dyje, Jihlava a Svratka,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top