Povodí Odry: Města a obce na horním toku Opavy požadují protipovodňovou ochranu

Zástupci měst a obcí na Opavsku a Bruntálsku absolvovali diskuzi v Krnově s vodohospodáři o urychlení realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Apel padá na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí Odry. Během jednání se probíralo i aktuální palčivé téma – sucho. Plánovaná přehrada Nové Heřminovy by totiž mohla nadlepšovat průtoky v řece v době, kdy je sucho stále větším ohrožením v souvislosti s klimatickou změnou. Jednání se zúčastnili zástupci Povodí Odry, ŘSD, primátor města Opavy, starostky a starostové Krnova, Bruntálu, Zátoru, Čakové, Brantic, Široké Nivy a Brumovic.

„Důležité je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2014 ve věci kasační stížnosti na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kdy byl zamítnut návrh na zrušení Zásad územního rozvoje. V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou potvrzeny Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve kterých je již celý protipovodňový projekt zahrnut a také v nich soud konstatoval, že zde existuje silný zájem dotčených obcí na realizaci žalobou napadané části ZÚR, týkající se přehrady Nové Heřminovy,“ uvedl generální ředitel podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle technického ředitele podniku Petra Březiny vodní dílo Nové Heřminovy naplňuje požadavek na celostátní veřejný zájem. „Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území. Znamená vybudování významného protipovodňového opatření chránícího rozsáhlé území podél toku řeky Opavy včetně sídel se značným počtem obyvatel. Proto převažuje veřejný zájem na ochraně 16 000 obyvatel žijících v ohroženém území, z nichž se 2 000 nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, v kontextu událostí v roce 1997, kdy v povodí řeky Odry zahynulo 20 lidí a byly způsobeny škody ve výši 17 miliard Kč,“ navázal na Pagáčova slova Březina.

Scroll to Top