Ministerstvo vydalo Metodický návod odboru odpadů MŽP k plnění ohlašovací povinnosti

Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává tento metodický návod k plnění ohlašovací povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů pro subjekt bez přiděleného identifikačního čísla osoby (dále jen „subjekt bez IČO“) v Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen „SEPNO“). Subjekt bez IČO požádá přes portál EnviHELP CENIA, českou informační agenturu životního prostředí o přidělení tzv. „systémového identifikačního čísla“ nahrazujícího IČO. K identifikaci subjektu bez IČO při ohlašování každé přepravy nebezpečných odpadů v SEPNO se použije toto přidělené systémové identifikační číslo včetně případů, kdy je subjekt bez IČO uveden pouze v místě nakládky. Pokud je subjekt bez IČO odesílatelem nebezpečného odpadu, tak s ohledem na nastavení elektronického systému doporučujeme, aby ohlašovatelem takovéto přepravy v SEPNO byl příjemce odpadu.

Platnost a účinnost: tento návod nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. května 2018.

Zpracovala: Ing. Gabriela Bulková

Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů

 

Scroll to Top