Sucho 2018: Málo vody v tocích způsobuje nízký přítok do přehrad ve ...

Tuzemským vodárenstvím a médii v současnosti rezonuje palčivá problematika sucha. Řada povrchových a podzemních zdrojů se během uplynulého období nestihla doplnit na odpovídající úroveň. Tak málo vody v řekách jako letos v květnu nebylo od začátku šedesátých let minulého století. V řece Sázavě je dokonce nejméně vody za posledních 100 let. Redakce portálu vodarenstvi.cz oslovila významné představitele české vodárenské obce. Jak se projevuje nedostatek vody v oblasti působnosti jejich společností, nebo jaká opatření v souvislosti s extrémním suchem připravují?

Státní podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží, provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren. Podle generálního ředitele Jiřího Pagáče se rekordně teplé a na srážky chudé letošní jaro intenzivně projevuje na průtocích v řekách. Vodohospodáři ale nepředpokládají, že by v letošním roce museli přistoupit k omezujícím opatřením v odběrech surové vody z nádrží pro výrobu pitné vody pro obyvatele. V porovnání s minulými roky situaci za zhoršenou nepovažují. „Stoleté sucho, které jsme zaznamenali v roce 2015–2016, nás inspirovalo ke zpracování nových hydrologických řadreprezentovaných umělými průtokovými řadami o délce 1 000 let,“ uvedl Jiří Pagáč.

V mnoha oblastech naší země se opět začíná projevovat sucho. Objevují se problémy s vydatností zdrojů také v regionu Vaší působnosti?

Rekordně teplé a na srážky chudé letošní jaro se intenzivně projevuje na průtocích v řekách. Poznat je to hlavně na řekách tekoucích z Beskyd, v jesenických tocích je situace mírně lepší. Málo vody v tocích způsobuje nízký přítok do přehrad ve správě Povodí Odry. Musím konstatovat, že i v roce 2015, tedy v roce extrémního sucha, trvaly vyšší přítoky do nádrží až do poloviny května a vlastní sucho začalo v červnu. Dalším extrémem je teplota, kdy například na nádrži Šance byl naměřen nejvyšší průměr ranních teplot za duben v padesátileté historii vodního díla. Přesto se nám podařilo v přehradách Slezská Harta a Kružberk zadržet vodu z jarního tání a v současnosti jsou tyto dvě přehrady plné. V beskydských nádržích Morávka, Žermanice a Těrlicko se již projevují nižší přítoky a jejich hladiny netradičně pro tuto část roku klesají. V souladu s manipulačními řády jsme proto upravili odtoky z přehrad na úrovně, které zajišťují podmínky pro život vodních organismů a rostlin v korytech pod nádržemi. Nízká hladina vody na vodním díle Šance je způsobena probíhající rozsáhlou rekonstrukci. I zde je přítok do nádrže jen o zhruba 10 % vyšší než historicky malý přítok z roku 1974.

Připravuje Vaše společnost aktuálně nějaká opatření pro zajištění stabilního zásobování pitnou vodou? Případně jaká?

Vodohospodářská soustava v povodí Odry využívá k zásobování vodou až z 90 % povrchových zdrojů, tedy dodáváme vodu z přehrad. Jak jsem již konstatoval v úvodu, vodní nádrže jsou v současnosti naplněny a nepředpokládáme, že bychom v letošním roce museli přistoupit k omezujícím opatřením v odběrech pro výrobu pitné vody pro obyvatele. Jiná situace může nastat s dodávkou vody pro průmysl. Pokud by se hydrologická situace nezlepšovala, budeme postupovat v souladu s manipulačním řádem vodohospodářské soustavy a společně s průmyslovými odběrateli vody budeme nejprve hledat alternativní řešení, například zvýšením podílu recirkulací.

Mohl byste porovnat aktuální stav s minulými lety? Došlo například k výraznému zhoršení situace? (Například oproti velmi suchému a teplému roku 2015?). Zatím bych situaci nehodnotil jako výrazně zhoršující se, protože období povodní a období sucha nás provázely vždy. Mohu jmenovat sucho v roce 1921, 1928, 1943, 1953, 1983, nebo 2003, 2007 a 2015-2016. Spíše bych řekl, že se do budoucna budeme muset připravit na extrémní výkyvy počasí, kdy se mohou střídat roky s velkými přívalovými dešti i povodněmi, a naopak suchými obdobími, jako byl rok 2015. Tyto jevy se mohou střídat i častěji.

Jaký očekáváte další vývoj v souvislosti se suchem na českém území?

Stoleté sucho, které jsme zaznamenali v roce 2015–2016, nás inspirovalo ke zpracování nových hydrologických řad reprezentovaných umělými průtokovými řadami o délce 1 000 let. Na těchto podkladech se v letošním roce provádí aktualizace Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry. Dle mého názoru je potřeba plánovat další budování opatření na zadržení vody v naší krajině. Nemůžeme si dovolit nechat jí volně z našeho území odtéct. Vodohospodáři v povodí Odry se snaží využívat ve svých návrzích na řešení zajištění dodávek vody jak technická, tak přírodě blízká opatření. Myslím si, že je nutné tyto dva aspekty vždy citlivě kombinovat. To se nám podařilo právě v projektu protipovodňových opatření na horní Opavě, kde kromě vodohospodářských staveb byl kladen velký důraz na ekologii. Při zpracování projektu byla dodržena, kromě jiného, také podmínka nezhoršení environmentální situace na daném území.

Scroll to Top