Sucho 2018: Sledování, vyhodnocování vydatnosti a jakosti zdrojů probíhá nepřetržitě, uvedla Vodárna ...

Českou republiku sužuje sucho. Například v řece Sázavě je nejméně květnové vody za posledních sto let. Redakce portálu vodarenstvi.cz se v těchto dnech zaměřila na to, jestli problémy s vydatností zdrojů zaznamenávají významné vodárenské společnosti a povodí nebo jaká opatření v boji se suchem připravují. Jaká panuje situace v oblasti působnosti Vodárny Plzeň?

Plzeňská vodárna je hlavním provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na Plzeňsku. Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. Podle vodohospodářů zatím letos firma nezaznamenala nedostatečnou vydatnost u žádného ze zdrojů. Odpovídala mluvčí společnosti Kateřina Chmelíčková.

V mnoha oblastech naší země se opět začíná projevovat sucho. Objevují se problémy s vydatností zdrojů také v regionu Vaší působnosti?
Do současné chvíle jsme v letošním roce nezaznamenali nedostatečnou vydatnost u žádného ze zdrojů provozovaných Vodárnou Plzeň. V případě podzemních zdrojů však nelze vyloučit dopady aktuálního sucha na pozdější situaci, například na podzim nebo v příštím roce. Je to dáno zejména tím, že oběh podzemní vody nereaguje bezprostředně na aktuální objem srážek a případné deficity se projevují v delším časovém období.
Připravuje Vaše společnost aktuálně nějaká opatření pro zajištění stabilního zásobování pitnou vodou? Případně jaká?
Sledování a vyhodnocování vydatnosti a jakosti zdrojů probíhá nepřetržitě; na základě výstupů vyhodnocení jsou v delším časovém horizontu připravována nápravná opatření – obnova zdrojů, posílení přivaděčů nebo výstavba úpraven vod. V oblasti provozované Vodárnou Plzeň se například aktuálně dokončuje projektová dokumentace na havarijní zdroj vody pro skupinový vodovod Plzeň (eliminace případných kvalitativních problémů stávajícího zdroje surové vody), dokončuje se  úpravna vody pro obec Pňovany, projekčně se připravuje posílení přivaděče pro oblast severně od Plzně a naše společnost dále spolupracuje s Plzeňským krajem a zpracovatelem technicko-ekonomické studie na propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji.

Mohl byste porovnat aktuální stav s minulými lety? Došlo například k výraznému zhoršení situace? (Například oproti velmi suchému a teplému roku 2015?).
Současná situace se zatím nijak významně neliší od let minulých. Ale jak již bylo zmíněno, nelze u podzemních zdrojů vyloučit možné komplikace do budoucna.

Jaký očekáváte další vývoj v souvislosti se suchem na českém území?
Situace posledních let svádí k očekávání, že stávající trend sucha bude pokračovat. Nicméně tato otázka se jeví jako vhodná spíše pro meteorology, klimatology či jiné prognostiky.

Scroll to Top