Povodí Moravy vydalo kvůli suchu doporučení vodoprávním úřadům

V oblasti působnosti Povodí Moravy jsou nejvíce postižená povodí řek Dyje a Bečvy. Stavy sucha hlásí také Moravská Dyje, Jihlava, Želetavka, Litava a Třebůvka. Podnik již vydal doporučení adresované obcím s rozšířenou působností, aby na základě posouzení situace sucha na svém území provedly příslušná opatření. Informoval o tom mluvčí podniku Petr Chmelař.

V současnosti se podle Petra Chmelaře na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy vyskytují výrazně podprůměrné průtoky, kdy vodnosti neovlivněných toků se pohybují v povodí Dyje v rozmezí 10 – 40 % měsíčního normálu a v povodí Moravy v rozmezí 8 – 35 % měsíčního normálu. Ukazatel sucha je překročen u 18 profilů. Ještě nepříznivější je podle vodohospodářů situace na drobných vodních tocích a potocích. Těmito toky totiž protékají extrémně nízké průtoky.

„Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod. O situaci jsem informoval hejtmany a vodoprávní úřady,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Loni musel podnik vydat podobné doporučení až v polovině července.

Všechny významné nádrže, které Povodí Moravy spravuje, však zabezpečují své vodohospodářské funkce. „Pod vodními díly jsou dodržovány odtoky stanovené platnými manipulačními řády tak, aby byly zajištěny potřebné průtoky pro zachování biologického života v řekách. Také jsou zajištěny povolené odběry, zejména odběry pitné vody a vody pro závlahy. Efekt vodních nádrží se projevuje už nyní, kdy například v uplynulém týdnu vodní nádrže poskytly na vodárenské účely, na závlahy a pro udržení funkcí vodních toků o 16 milionů kubíků vody více, než do nich přiteklo,“ doplnil Gargulák. Vodohospodáři také dále pokračují v komunikaci s odběrateli povrchové vody, přizpůsobují odtoky z vodních nádrží aktuálním potřebám obyvatel na pitnou vodu nebo zajišťují hygienické funkce vodních toků pod vodními nádržemi.

Scroll to Top