Nové dotace z OPŽP posílí ochranu proti povodním

Obce a kraje mají další šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel. Dotace z Operačního programu Životní prostředí přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit. Příjem žádostí startuje 2. května a potrvá do 2. července 2018.

 „Zaměření aktuálních dotačních výzev jde ruku v ruce s prioritou ministerstva životního prostředí. Boj se suchem na jedné straně a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi a extrémními srážkami na straně druhé jsou dvě strany téže mince, kterou je klimatická změna, s níž se nyní potýkáme a v budoucnu se budeme potýkat stále častěji. Aktuálně podporovaná opatření doplní portfolio protipovodňových dotací, které obcím nabízíme již od března. Nyní pro ně máme připraveno v dalších dvou výzvách celkově 350 milionů korun,“ informoval ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec.

Kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty mohou přihlásit projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace následně mohou získat na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni a resort jim pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů.

Díky dotaci OPŽP uspěla například obec Trnová na Plzeňsku, která aktualizovala protipovodňový plán a pořídila nový informační systém. „Občané obecně chválí zejména zlepšení informovanosti, neboť bezdrátový rozhlas pokryl celou obec včetně okrajových oblastí. Ti mladší pak kvitují snadnější dostupnost protipovodňového plánu v digitální podobě, který je na internetu kdykoliv veřejně dostupný. Srážkoměr umístěný v obci spolu s dalšími měřicími zařízeními dává celkový přehled o aktuální situaci v oblasti, a příslušné úřady tak v případě potřeby dokážou pružněji reagovat,“ doplnil starosta Jan Korejčík.

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Řídicím orgánem je ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Scroll to Top