Osm miliard obcím

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR představili rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé dostanou vodítko, díky němuž si budou moci projekty rozplánovat na delší časové období. Počítá se s vyhlášením 40 dotačních výzev. Jejich prostřednictvím získají finance v objemu přes osm miliard korun. První výzvy se rozběhnou ještě v dubnu.

,,Tento de facto dotační jízdní řád vznikl proto, aby žadatelé, k nimž patří především obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Vědí, kdy co budeme podporovat a kolik na to půjde peněz. Národní program funguje už několik let, ale takovýto dlouhodobější výhled vznikl vůbec poprvé. Stanovili jsme si priority na následující tři roky. Jsou to především dostatek kvalitní vody, čistší vzduch a zdravější život v obcích. Při plánování jsme vycházeli nejen ze Státní politiky životního prostředí ČR, ale také z aktuálních potřeb obcí a měst. Objeví-li se nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než jsou v rámci uvedeny, jsme připraveni ho aktualizovat,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle MŽP harmonogram počítá s dotačními výzvami, které se osvědčily v předešlých letech, ale nabídne finanční podporu i na zcela nové typy projektů, např. na snižování světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech či rekonstrukci velkokapacitních přivaděčů. Plán rovněž nezapomíná na chybějící zdroje ve vodohospodářské infastruktuře.

,,Po dotacích na kanalizace a čistírny odpadních vod je velká poptávka, která převyšuje nabídku. Finance z evropských zdrojů jsou pro tuto oblast aktuálně vyčerpané, ale jsme připraveni použít národní zdroje. Na podporu výstavby kanalizací a ČOV, včetně související výstavby vodovodních sítí, půjde pět miliard korun, z toho v letošním roce dvě miliardy na podporu již podaných – a zdůrazňuji – pouze kvalitních projektů z OPŽP, na které se díky převisu žádostí nedostaly evropské peníze. V letošním roce chceme rovněž připravit novou strategii financování v oblasti nakládání s odpadními vodami, která bude reflektovat aktuální potřeby v oblasti ochrany vod a bude pro obce zároveň i vodítkem, na které investice a v jakém časovém horizontu bude stát dávat finanční prostředky,“ pokračoval Brabec.

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana budou podporovány menší projekty domovních čistíren tam, kde je to z pohledu místních podmínek vhodné a kde není z technických či ekonomických důvodů možné připojení na klasickou velkou čistírnu. ,,Důraz klademe také na budování dalších nových zdrojů pitné vody v obcích zejména tam, kde je akutní problém se zajištěním pitné vody pro obyvatele a kde není reálné napojení na dostatečně kapacitní vodárenské soustavy,“ doplnil Valdman.

Další oblastí, do které se bude významně investovat, je zdravé životní prostředí v lidských sídlech, kde patří projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů ze stacionárních zdrojů znečištění. Novinkou bude například samostatná výzva na snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech.,,Světelný smog působí negativně jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví, a pro nás aktuálně představuje velké téma, kterému se chceme věnovat. Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení, a zbytečně tak podle odhadů prosvítíme až dvě miliardy korun ročně. Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu proto chystáme cílené dotační programy na výměny nevhodného osvětlení. Za peníze z nich budou moci obce nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí,“ informoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Další potřebné informace jsou k dispozici zde.

Scroll to Top