Další pokuty za porušení vodního zákona

Inspektoři z Oblastního inspektorátu Praha udělili dvě pokuty v celkové výši 600 tisíc korun. Jednu obdrželo město Kladno a druhou Technické služby Hostivice. Subjekty se provinily porušením vodního zákona. Do retenční nádrže Dříň uložily 230 metrů krychlových přebytečného kalu z Čistírny odpadních vod Švermov.

„Oba subjekty neučinily při zacházení se závadnou látkou – čistírenskými kaly – přiměřená opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových vod, Dřetovického potoka, a neohrozily jeho prostředí,“ komentoval zástupce ředitele OI Praha Robin Náse. Informace o údajném ukládání čistírenských kalů do dešťové retenční nádrže Dříň na pozemku Vrapice prověřovali inspektoři v únoru 2016.

„Zjistili jsme, že v retenční nádrži je skutečně uložen čistírenský kal, který dále unikal odtokem až do Dřetovického potoka. Ověřili jsme, že se jedná o přebytečný kal z čistírny odpadních vod Švermov, kterou provozuje Statutární město Kladno, a čistírny odpadních vod Hostivice, jejímž provozovatelem jsou Technické služby Hostivice,“ řekl Náse. Vlastníkovi retenční nádrže, Kladnu, byla následně uložena opatření vedoucí k nápravě v podobě okamžitého zabránění dalšího odtoku kalu a jeho bezodkladnému odstranění z nádrže a přítoku do Dřetovického potoka. Rovněž byly odebrány vzorky a prokázáno, že uložené kaly vykazují charakter závadných látek.

„Přebytečný kal obsahoval podle provedených rozborů velké množství organických látek, které podléhají dalšímu rozkladu, a mají proto nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu. K tomu jsme přihlédli při stanovení výše pokuty,“ doplnil Náse. Technické služby Hostivice verdikt nepřijaly a podaly proti rozhodnutí žalobu k soudu.

Dvěma pokutami v celkové výši 161 300 korun společnost byla také na konci března potrestána společnost Ekometal Šrot. Inspekce zjistila porušení vodního zákona a pochybení při provozování autovrakoviště v Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou. Firma nakládala se závadnými látkami bez řádného vodohospodářského zabezpečení. Jednalo se o barel s tisícem litrů použitého hydraulického oleje. Z něj následně blíže nezjištěné množství oleje uniklo, což mohlo mít podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jana Panského v konečném důsledku negativní vliv na kvalitu povrchových i podzemních vod. Firma také odebrala bez povolení asi 90 kubíků podzemní vody ze zkušebního vrtu.

Scroll to Top