Pokuta za porušení vodního zákona

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod a odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě potrestali dvěma pokutami v celkové výši 161 300 korun společnost Ekometal Šrot. Inspekce zjistila porušení v oblasti vodního zákona a pochybení při provozování autovrakoviště v Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Společnost nakládala se závadnými látkami bez řádného vodohospodářského zabezpečení. Jednalo se o barel s tisícem litrů použitého hydraulického oleje. Z něj následně blíže nezjištěné množství oleje uniklo, což mohlo mít podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jana Panského v konečném důsledku negativní vliv na kvalitu povrchových i podzemních vod. Firma také odebrala bez povolení asi 90 kubíků podzemní vody ze zkušebního vrtu.

Zjištěny byly i další nedostatky. Nebyla vedena průběžná evidence autovraků, nebyla vedena pravdivá a průběžná evidence přijímaných odpadů, nebylo podáno ani úplné roční hlášení o sběru a zpracování autovraků za rok 2016. Zjistili jsme také, že nebyla uzavřena smlouva s akreditovaným zástupcem a výrobcem vybraných vozidel. Na místě byly skladovány autovraky ve třech a více vrstvách bez technických opatření zajišťujících jejich stabilitu,“ doplnil Panský. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 a je pověřena dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí, ve které také dohlíží na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů.

Scroll to Top