Voda Zlín 2018: Jak posílit vodárenskou soustavu na východě Čech? 2/2

V první části textu jsme popsali systém zásobování pitnou vodou ve východních Čechách. Definovali jsme také základní možnosti, o nichž je možné uvažovat pro posílení zásobování půl milionu obyvatel okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Více najdete zde.
Nejčastěji diskutovanou a často kontroverzně přijímanou variantou je vybudování vodního díla Pěčín na řece Zdobnici v Orlických horách. První oficiální záznam v podobě studie o situaci v daném místě pochází již z roku 1902. Projekt přehrady na Zdobnici u Pěčína byl vypracován v roce 1947. V roce 1980 byl schválen investiční záměr, v roce 1981 stavební uzávěra, v roce 1985 bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě. Příprava byla zastavena v polistopadovém období v roce 1991. Po více než dvaceti letech v reakci na situaci v zemi bylo v roce 2016 přijato usnesení vlády k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody, což se týká také této oblasti. Byla zpracována také studie proveditelnosti, která pracovala se čtyřmi variantami hráze.
Základem pro návrh systému zásobování vodou z dané přehrady byl projekt z roku 1988, který počítal s kapacitou až 2400 litrů za sekundu. Nynější návrh pracuje s maximálním výkonem úpravny 410 litrů za sekundu. Vodojemy jsou plánovány dle požadavků provozovatelů vodárenské infrastruktury v jednotlivých částech východních Čech (Královéhradecká provozní, VaK Pardubice, AQUA Servis…).
Umístění úpravny vody je navrženo ve dvou variantách – východně od Rychnova nad Kněžnou, nebo nad obcí Jahodov jihovýchodně od Rychnova. Systém zásobování pitnou vodou z Pěčína by přišel na 3,4 miliardy korun (836 milionů připadá na úpravnu). Vybudováno by bylo téměř 90 kilometrů přiváděcích řadů, úpravna vody, přerušovací komora nebo několik čerpacích stanic.
Jako další možnosti posílení systému jsou podzemní zdroje. Jejich kapacitní možnosti by byly menší než v případě stavby vodního díla. Přebytky v Polické pánvi byly stanoveny na zhruba 200 sekundových litrů. Výhodou je existující propojení oblasti s Východočeskou vodárenskou soustavou. Byť pro uvedené množství odběru by bylo kapacitně nedostatečné. Náklady na tuto variantu byly vyčísleny na 700 – 800 milionů korun.
Na jihu oblasti se jako varianta nabízí takzvaná Vysokomýtská synklinála s možnými přebytky až 500 litrů za sekundu. Výhodou je například relativní blízkost aglomerace Hradec Králové – Pardubice (zhruba 50 kilometrů). Náklady na jímání a přípravu vody k distribuci byly odhadnuty na 550 – 825 milionů korun, náklady na napojení do systému na 2,4 miliardy.
Varianty k budování vodní nádrže tedy existují, nicméně je nutné mít v patrnosti řadu nejistot ohledně kvantity a kvality podzemních zdrojů a dopady jejich zvýšeného čerpání na prostředí v regionu.

Scroll to Top