Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč: Největší dluh máme v povodí horní ...

Významné investice do vodních toků a vybudované infrastruktury pro rok 2018 chystají vodohospodáři Povodí Odry. Podnik v roce 2018 proinvestuje zhruba 435 milionů korun. Největší investice zamíří do podpory prevence před povodněmi.

Generální ředitel státního podniku Odry Jiří Pagáč hodnotí uplynulý rok pozitivně. Během něj si vodohospodáři připomínali 20 let od katastrofální povodně v roce 1997 a hodnotili stav protipovodňových opatření. Podle Pagáče se musí vodní hospodářství připravit na extrém v podobě sucha. „Své úsilí jsme zaměřili na možnosti zdokonalení vodohospodářské soustavy. Na jedné straně zkoumáme variantu propojení vodních děl Žermanice a Těrlicko, které by v době sucha pomohlo zajistit zásobování průmyslu vodou. A na druhé straně prověřujeme pravidla řízení vodohospodářské soustavy, aby plně respektovala dopad klimatické změny,“ uvedl například Jiří Pagáč.

Jak je vaše společnost spokojena s uplynulým rokem 2017. Jak ho hodnotíte? Kterou investici, nebo dokončený projekt považujete za nejvýznamnější, případně nejzajímavější, ať již z technického nebo jiného hlediska?

Uplynulý rok 2017 hodnotím pozitivně. Byl to rok, ve kterém jsme si připomínali 20 let od katastrofální povodně v roce 1997 a hodnotili stav protipovodňových opatření. Můžu konstatovat, že v průběhu let 1997 až 2004 byly odstraněny povodňové škody s celkovými náklady ve výši 2,1miliardy korun, které byly hrazeny jednak z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry, úvěru EIB a pozemkového fondu. Jednalo se celkem o 444 stavebních akcí z toho zhruba dvě třetiny v okresech Bruntál a Jeseník.

Souběžně s odstraňováním povodňových škod začala probíhat příprava i realizace protipovodňových staveb. Jedná se o složitý, nákladný a dlouhodobý proces, přesto se podařilo připravit celkem 103 akcí se souhrnným nákladem 3,392 miliardy korun. 86 z nich už bylo realizováno a do konce roku 2020 chceme vybudovat 17 protipovodňových opatření s předpokládaným nákladem ve výši 1,5 miliardy korun.

Druhým nevýznamnějším tématem byla příprava protipovodňových opatření na horní Opavě, kam spadá také výstavba přehrady Nové Heřminovy. Právě koncem roku 2017 byl dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky, a to od září roku 2015 do října 2017 s náklady 50 milionů korun. Dokumentace obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely či strukturální analýzy. Součástí vlastní dokumentace jsou také podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury. V prosinci 2017 jsme tedy podali žádost o územní rozhodnutí pro výstavbu přehrady Nové Heřminovy na Městský úřad v Krnově, což hodnotím jako další posun v přípravě.

A v neposlední řadě musím zmínit rekonstrukci vodního díla Šance na Ostravici. Důvodem takto rozsáhlých prací, kdy se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar je převedení extrémních povodní. Stavební práce byly zahájeny v září 2015 s předpokladem ukončením koncem léta 2018. Náklady na rekonstrukční práce se předpokládají ve výši 438,5 miliónů korun.

Práce a život přináší i různá zklamání a neúspěchy. Je něco negativního, co byste v souvislosti s Vaší společností nebo celkově oborem pro rok 2017 zmínil?

Příprava protipovodňových staveb je po technické stránce složitý a někdy dlouhodobý proces. A právě u těchto staveb narážíme na složitý průběh legislativních řízení, která mnohdy zpomaluji, zdražují, či dokonce zastaví jejich přípravu, a to i v případě, že se jedná o veřejně prospěšné stavby.

Přehoupněme se do roku 2018. Jaký objem finančních prostředků jste si vyhradili na investice? Jaký nejvýznamnější projekt chystáte?

Pro rok 2018 plánujeme celkové investice do vodních toků a vodních děl ve výši zhruba 435 milionů korun, z nichž 252 milionů korunbude hrazeno z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Velkou část financí ve výši 180 milionů korun zajišťuje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Největší investice budou v oblasti podpory prevence před povodněmi. Dalšími drobnými zdroji financování budou územní rozpočty jednotlivých měst a obcí. Zvláštní kapitolou jsou peníze ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří zejména výstavba přehrady Nové Heřminovy. Na běžnou údržbu a opravy vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce zhruba 103 milionů korun.

V letošním roce by měla být v rámci investic dokončena rekonstrukce vodního díla Šance, budeme pokračovat v realizaci potřebných opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V oblasti údržby a oprav svěřeného majetku v letošním roce například opravíme hráz vodní nádrže Bílovec včetně odtěžení nánosů. Nánosy budeme v letošním roce odtěžovat také na vodní nádrži Bartošovice I. V roce 2018 bude dokončena také významná rekonstrukce Staroměstského jezu na řece Ostravici u Frýdku-Místku, budeme pokračovat v realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření na Mohelnici, či zahájíme výstavbu ochranných hrází v Holasovicích. Další významnou stavební akcí pro rok 2018 je oprava Vítkovického jezu na řece Ostravici.

V čem vidíte největší výzvy pro vodárenství v dalším období? Například z legislativního, ale i technického, odborného nebo jiného hlediska?

Jak jsem již v úvodu naznačil. Za posledních 20 let se v oblasti protipovodňových opatření v povodí Odry udělalo mnohé. Největší dluh máme právě v povodí horní Opavy, ale navržený komplex protipovodňových opatření společně s přehradou Nové Heřminovy se připravuje, některé části jsou již postaveny nebo se realizují jako například tři suché nádrže Lichnov, suchá nádrž Loděnice a Jelení.

Všichni si však uvědomujeme, že je potřeba se připravovat ve vodním hospodářství na druhý extrém, a tím je sucho. Musím říci, že připravovaná přehrada Nové Heřminovy společně s dalšími osmi velkými vodními díly v rámci vodohospodářské soustavy v povodí řeky Odry může do jisté míry toto nebezpečí zmírnit. A právě na možnosti zdokonalení vodohospodářské soustavy jsme zaměřili své úsilí. Na jedné straně zkoumáme variantu propojení vodních děl Žermanice a Těrlicko, které by v době sucha pomohlo zajistit zásobování průmyslu vodou. A na druhé straně prověřujeme pravidla řízení vodohospodářské soustavy, aby plně respektovala dopad klimatické změny.

Foto: idnes.cz 

Scroll to Top