SOVAK ČR: Vodné a stočné bude i v roce 2018 stočné patřit ...

Průměrná výše plateb za vodné a stočné v České republice bude na úrovni 86–88 Kč za m3. Meziroční nárůst je nižší, než predikovaná inflace 2,9 % i přes významný tlak na mzdové náklady. V některých lokalitách bude výše plateb stagnovat. Řada vlastníků vodohospodářské infrastruktury odsouhlasila navýšení plateb za vodné a stočné prakticky na úrovni inflace, která podle údajů ČNB ke konci roku 2017 činila 2,5 %. V některých případech byly nárůsty vyvolány čerpáním dotací a podmínkou čerpání ze strany Operačního programu Životní prostředí na finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Informace zazněly na tiskové konferenci SOVAK ČR v Praze. 

Podle nejnovějších údajů ministerstva zemědělství bylo v České republice do vodárenské infrastruktury v roce 2016 investováno zhruba 13,7 miliardy korun. To představovalo více jak 38% podíl v platbách za vodné a stočné. Objem alokované částky do vodohospodářství každým rokem roste. Podle informací ministerstva tvoří výjimku jen některé malé lokality s uměle udržovanými nízkými cenami, které jsou často dosahovány právě z důvodu tvorby minimálních prostředků na obnovu či dotacemi z rozpočtů obcí.

 „SOVAK ČR v souvislosti s problematikou cen vody musí upozornit na skutečnost, že vodné a stočné není platbou za vodu, jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, stočné pak definuje jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“. Zajištění této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují mezi 70–90 % celkových nákladů,“ uvedlo sdružení v tiskové zprávě.

Podle SOVAK ČR je při posuzování výše plateb za vodné a stočné důležitá především celková roční suma, kterou domácnosti zaplatí, a jejich poměr k celkovým čistým příjmům domácností. Podle Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2016 činil průměrný roční náklad domácnosti za vodné a stočné přepočtený na osobu 2 023 Kč, což představuje 1,24 % z celkových čistých příjmů domácností a pokles oproti dvěma předchozím letům, kdy byla na úrovni 1,26 %. Další skutečností je to, že domácnosti v ČR zaplatí za vodné a stočné třetinu výdajů za elektrickou energii a zhruba polovinu toho, co za dodávky plynu, teplo či mobilní telefon.

„SOVAK ČR rovněž považuje za neobjektivní porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší, např. v Praze už přesahuje 3 % z hodnoty majetku, zatímco v některých případech je to jen necelé jedno procento. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům,“ uvedlo dále sdružení. 

Dále je podle SOVAK ČR s aktuální výší plateb za vodné a stočné nutné upozornit na zveřejněné programové prohlášení Vlády ČR, které obsahuje pozitivní návrh přeřadit vodné a stočné z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %.

„SOVAK ČR tento krok vítá a konstatuje, že při uvažované výši vodného a stočného na úrovni 88 Kč za m3 včetně DPH činí aktuální DPH 11,48 Kč. Pokud by skutečně došlo ke snížení DPH na 10 %, pak by došlo ke snížení plateb za vodné a stočné o téměř 4 Kč za m3. O tuto částku lze prakticky ze dne na den snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka. Do budoucna se pak především pro ty vlastníky vodohospodářské infrastruktury, jejichž cenová politika neumožňuje generování dostatečné sumy prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, otevírá částečně prostor pro zvýšení investic bez nutnosti razantního navýšení výše plateb za vodné a stočné,“ uzavřel SOVAK ČR.

Ilustrační foto 

Scroll to Top