Moravskoslezský kraj připravil pro rok 2018 nový dotační program v oblasti nakládání ...

V úterý 3. ledna proběhla v Ostravě bilanční tisková konference Moravskoslezského kraje. Ten chce definitivně vyřešit problematiku s materiálem z lagun ve Vratimově, podpořit projekty vedoucí k efektivnějšímu zacházení se srážkovou a odpadní vodou, a především překonat image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem.

„Kraj vyhlásil veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn na území Vratimova. Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá přes 40 milionů korun, z nichž 80 procent pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterou se kraji podařilo získat. Zbývajících 20 procent, tedy přes 8 milionů korun, půjde z krajského rozpočtu,“ sdělila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Na zhotovitele zakázky jsou v zadávacím řízení kladeny přísné požadavky.

Podle Uvírové se nesmí opakovat blamáž, jako u odtěžování lagun Ostrama. „Před zahájením prací proto budeme schvalovat spolu s dotčenými orgány prováděcí projekt, který musí do detailu řešit nejen samotný průběh prací, ale také dopravní trasu, včetně koncového zařízení. Odtěžený materiál musí být odvážen přímo do zařízení, kde bude docházet k jeho postupnému termickému odstranění na území Česka. Jakýkoliv jiný způsob odstranění jsme kategoricky odmítli. Předpokládám, že letos v lednu bychom mohli mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem,“ zdůraznila Uvírová. Veškerý materiál by měl být z Vratimova odstraněn a ekologicky zlikvidován do konce roku 2018.

Pro rok 2018 Moravskoslezský kraj připravil dotační program, který podpoří aktivity v obcích související s nakládání se srážkovými a odpadními vodami. „Navržená řešení by měla vést k optimalizaci funkcí vodohospodářské infrastruktury, stabilizaci vodního režimu a podpoře zadržování vody v krajině,“ podotkla náměstkyně hejtmana.

V neposlední řadě je významným krokem podpora zvyšování kvality ovzduší v kraji díky uzavírání dohod s významnými provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší. „V současné době je k podpisu připravena dobrovolná dohoda s Třineckými železárnami. Rozpracovány jsou dohody se společnostmi ArcelorMittal Ostrava, BorsodChem MCHZ, a Veolia Česká republika,“ upřesnila Uvírová.

Scroll to Top