Zlínský kraj podpoří rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obcích do dvou tisíc obyvatel

V roce 2018 přispěje vybraným obcím Zlínský kraj 18 miliony korun. Finanční prostředky starostové využijí na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. O programu jsme informovali v srpnu. Ten je nyní rozšířen o dotační titul na pořízení projektové dokumentace, která bude řešit čištění odpadních vod v obcích nad vodárenskými nádržemi a nádržemi určenými k rekreaci.

„Dotační program vede nejen ke zlepšení zásobování pitnou vodou, ale také k poklesu vypouštěného znečištění, zvýšení množství čištěných odpadních vod a také ke snížení vnosu znečišťujících látek do vody,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Program bude realizován ve třech dotačních titulech. V prvním bude zaměřený na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci.

Druhý bude cílit na spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2020.

V třetím případě se jedná o financování pořízení projektové dokumentace odkanalizování, čištění odpadních vod a rekonstrukce, případně intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod pro obce v povodí nad vodárenskými nádržemi a v povodí nad plochami s koupací vodou.

O příspěvek budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a také svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. V případě prvních dvou titulů bude možné získat dotaci až 10 milionů korun, u třetího to bude maximálně milion korun.

Ilustrační foto

Scroll to Top