Společnost AQUATIS dokončila další stupeň dokumentace pro Nové Heřminovy

V úterý 14. listopadu se uskutečnilo další setkání zástupců Povodí Odry, AQUATIS a obyvatel Nových Heřminovů na Bruntálsku. Dokumentaci pro územní řízení zpracovávala firma od září 2015 do října 2017. Materiál, jehož zhotovení vyšlo na 50 milionů korun, obsahuje studie, modely nebo strukturální analýzy. Jeho součástí jsou podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury.

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

„Z výše popsaného je patrno, že již bylo velké množství práce vykonáno a nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít zákonným schvalovacím procesem a bude záležet na spolupráci či ochotě vedení obce přistoupit na konstruktivní dialog a zvážit svůj zamítavý postoj, který občanům a jejich budoucnosti dle našeho názoru neprospívá,“ uvedl v úterý 14. listopadu generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle investičního ředitele podniku Miroslava Janoviaka Povodí Odry v současnosti pracuje na projednání dokumentace pro územní řízení, které zahrnuje stanoviska orgánů státní správy, jako jsou vynětí ze zemědělského půdního fondu, koordinovaná stanoviska nebo výjimky pro zvláště chráněné druhy živočichů.

„Samotná žádost o územní rozhodnutí bude odeslána koncem roku 2017 na Městský úřad v Krnově pro zahájení územního řízení. V dalším kroku se bude po výběrovém řízení na projektanta připravovat dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se vodní dílo Nové Heřminovy buduje jako veřejně prospěšná stavba, ve chvíli, kdy bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, může být přistoupeno k vyvlastnění dosud nevykoupených pozemků,“ navázal na Pagáče Miroslav Janoviak. Po dokončení vyvlastňovacího procesu bude zahájeno stavební řízení současně s vypracováním dokumentace pro provádění stavby.

„Následovat by mělo vydání stavebního povolení, vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, samotné výběrové řízení na zhotovitele, a poté již realizace výstavby vodního díla Nové Heřminovy,“ doplnil Janoviak.

Projednání mělo za cíl také se pokusit změnit současné negativní stanovisko obce. Její vedení trvá na tom, že stavba není nutná, stačilo by pouze zkapacitnit koryta a postavit říční hráze ve všech obcích a městech na řece.

Scroll to Top